Ljudska univerza Kočevje je znova pridobila pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za nadaljnja tri leta. Tako bo ob izteku tekoče pravice leta 2024 že 20 let ponosna nosilka znaka, s katerim dokazuje, da sistematično izpeljuje procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije. Organizacija, ki se ponaša s podeljenim zelenim znakom kakovosti, je organizacija, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe znaka podeljuje Andragoški center Slovenije. Zeleni znak kakovosti je namenjen motiviranju in nagrajevanju organizacij, ki izobražujejo odrasle, za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela. Je zunanja spodbuda ACS za sistematično delo pri razvoju notranjih sistemov kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle.

Na Komisijo Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti smo marca 2021 posredovali vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Komisija je predloženo vlogo obravnavala in ugotovila, da je vloga organizacije po dopolnitvi ustrezna in popolna. Na podlagi pregleda in presoje priloženih dokazil pri posamičnih merilih je komisija ugotovila, da izobraževalna organizacija dosega vse opredeljene standarde kakovosti za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

V letošnjem letu se je predsednica skupine za kakovost vključila v temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih. Pridobila je posebno znanje o svetovanju za kakovost, za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v izobraževalni organizaciji. Z imenovanjem svetovalca za kakovost se bo organizacija lahko vključila v nacionalno mrežo svetovalcev za kakovost.

Strokovni sodelavci na Ljudski univerzi Kočevje si bomo še naprej prizadevali dosegati vse opredeljene standarde kakovosti, da bomo čez tri leta znova uspešno kandidirali za podaljšanje znaka.

Zapisala: Sonja Hribar, predsednica skupine za kakovost in svetovalka za kakovost LU Kočevje