Zaključek »pripravljalnih del« – označitve vseh načrtovanih ukrepov v državnih gozdovih na območju Natura 2000 Kočevsko

Z junijem 2017 smo na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS OE Kočevje, Novo mesto, Postojna) zaključili s prenosom načrtovanih ukrepov v gozdove območja Natura 2000 Kočevsko. V okviru C2 akcije smo načrtovali obročkanje drogovnjakov ter posameznih dreves v pomlajencih in izločitev ekocelic v državnih gozdovih. V okviru C3 akcije smo načrtovali postavitev prehranjevalnih ograj za divjega petelina in gozdnega jereba, čiščenje preletnih presek, mulčanje ob cestah, postavitev cestnih zapor in preusmerjevalnih tabel na določenih cestah na območjih con obeh koconogih kur ter izločitev mirnih con za obe vrsti.

V času po pridobitvi soglasja za izvedbo del v državnih gozdovih (21.1.2017) s strani upravljavca državnih gozdov (SiDG d.o.o.), smo 24.2.2017 na ZGS organizirali delovni sestanek, na katerem smo se z vsemi revirnimi gozdarji, ki so imeli načrtovane ukrepe, dogovorili o načinu in poteku dela ter rokih za prenos načrtovanih ukrepov na teren.

Vsi gozdarji so z resnim pristopom in zavzetostjo ter pomočjo ožje ekipe LIFE Kočevsko iz ZGS OE Kočevje in zaposlenih na ZRSVN v roku končali z načrtovanimi deli. Zaključek te faze je bil nujen za naslednjo – pripravo in objavo javnih razpisov za pridobitev izvajalcev del v državnih gozdovih.

Vsem sodelujočim se v imenu ZGS OE Kočevje zelo lepo zahvaljujemo za korektno opravljeno delo in uspešen zaključek »pripravljalnih del« – označitve vseh načrtovanih ukrepov v državnih gozdovih.

Rob izločene ekocelice (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)

Rob izločene ekocelice (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)

Ekipa ZRSVN in ZGS na skupni akciji (foto: arhiv ZRSVN)

Ekipa ZRSVN in ZGS na skupni akciji (foto: arhiv ZRSVN)

Ekipa ZRSVN in ZGS na skupni akciji (foto: arhiv OE NM)

Ekipa ZRSVN in ZGS na skupni akciji (foto: arhiv OE NM)

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.