Program izvaja Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju s Centrom za izobraževanje Cene Štupar Ljubljana

Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence. Program obsega 180 pedagoških ur organiziranega izobraževanja. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).

Več informacij o javnoveljavnem programu lahko preberete tukaj.

V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.

V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili. V nadaljevalni modul se vključujejo tudi drugi odrasli priseljenci, ki se sporazumevajo v slovenščini na ravni, opisani v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

Pogoji za dokončanje posameznega modula programa so:

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta;
  • aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape;
  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu;
  • 80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju.

Programi ZIP so brezplačni, sami si krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov in gradiv.

Programov se ne morete udeležiti, če ste v Sloveniji končali šolanje na katerikoli stopnji, ste vključeni v redni izobraževalni program ali ste že pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP.

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca INFORMATIVNA PRIJAVA, lahko nas obiščete na sedežu LU Kočevje v času uradnih ur, pišete na info@lu-kocevje.si  ali pokličete kontaktno osebo za dodatne informacije oz. tajništvo LU Kočevje ((0)1 89 38 270). Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.