Začetek odkazovanja drogovnjakov v GGE Kolpa

V tednu od 13.3. do 17.3.2017 smo na projektu Life Kočevsko začeli z odkazilom drogovnjakov v GGE Kolpa, oddelek 44, za namene izboljšanja prehranjevalnih možnosti za belohrbtega detla, kateri se prehranjuje predvsem na propadajočih deblih listavcev.

Za ta namen se bo v GGE Kolpa odkazalo in obročkalo predvidoma 20ha bukovih drogovnjakov, v 44. oddelku 11,15ha, preostanek pa v 45. oddelku. Oddelek 44, krajevno ime Hrib, spada pod rastiščnogojitveni razred podgorski bukovi gozdovi. Lesna zaloga v teh gozdovih je 290 m3/ha, od tega je več kot 90% listavcev. 45% vseh sestojev pokrivajo drogovnjaki.

V prvem tednu odkazila nam je zaradi izrednih gostot drevja in same neprehodnosti uspelo odkazati le približno 1ha. Teren je neprehoden zaradi velike skalovitosti, največja ovira pa je zelo gost polnilni sloj bukve in robide. Odločitve nam otežuje tudi velika poškodovanost drevja, ki jo je povzročil žled leta 2014. Zaradi vseh težav ter optimalnega odločanja smo za svetovanje poprosili tudi bivšega revirnega gozdarja v GGE Kolpa, kateri se je z veseljem odzval.

Primer odkazila za obročkanje (vodoravna črta) ter posek. (foto: Mitja Kuretič, ZGS OE Kočevje)

Primer odkazila za obročkanje (vodoravna črta) ter posek. (foto: Mitja Kuretič, ZGS OE Kočevje)

Odkazilo otežuje gost polnilni sloj ter skalovitost. (foto: Mitja Kuretič, ZGS OE Kočevje)

Odkazilo otežuje gost polnilni sloj ter skalovitost. (foto: Mitja Kuretič, ZGS OE Kočevje)

Odkazilo otežuje gost polnilni sloj ter skalovitost. (foto: Mitja Kuretič, ZGS OE Kočevje)

Odkazilo otežuje gost polnilni sloj ter skalovitost. (foto: Mitja Kuretič, ZGS OE Kočevje)

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.