Za razumevanjem ter podporo družbe Slovenski državni gozdovi izvedli izobraževanje za zaposlene

V torek, 20. 3. 2018, je na ZGS OE Kočevje potekal izobraževalni dan. Osrednja tema izobraževanja so bila območja Natura 2000 v Sloveniji ter aktivno upravljanje le teh. Zaposlenim v družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o (SiDG), ki delujejo na operativnem nivoju, ter vodjem krajevnih enot Zavoda za gozdove Slovenije OE Kočevje (ZGS) sta predstavnika  Zavoda za varstvo narave (ZRSVN) ter vodja Oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje ZGS predstavila posebna varstvena območja, to je območja Natura 2000 ter ukrepe, ki jih izvajamo (ali načrtujemo njihovo izvedbo) v gozdovih za ohranjanje ali izboljševanje stanja Natura 2000 habitatov ali Natura 2000 živalskih in rastlinskih vrst. Predavatelja sta poseben poudarek namenila območju Natura 2000 Kočevsko.

Udeleženci izobraževalnega dne so se v nadaljevanju natančneje seznanili s konkretnimi ukrepi projekta LIFE Kočevsko, izvedenih v gozdovih omenjenega Natura 2000 območja. Poznavanje pomena in tudi posebnosti območja Nature 2000 Kočevsko je izrednega pomena, saj omenjeno območje sodi med največja in biotsko najbolj pestra v Sloveniji. Območje Slovenije velja tudi za biodiverzitetno vročo točko v svetovnem merilu. Ker območje Natura 2000 Kočevsko v velikem obsegu zajema državne gozdove, se v projektni skupini zavedamo pomena strokovnega sodelovanja z družbo SiDG, ki je upravljalec gozdov v lasti RS. Prenos znanj in dobrih praks ter komunikacija so vsekakor ključ tvornega sodelovanja, katerega rezultat bo zagotovo še boljše gospodarjenje z gozdom kot ekosistemom.

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.