Vzpostavitev mirnih območij (mirnih con) za ogrožene vrste gozdnih kur

Divji petelin je po podatkih popisa izvedenega v okviru projekta LIFE Kočevsko na območju Natura 2000 Kočevsko ogrožena vrsta, saj smo v popisu našli sledove te vrste samo še na enem potencialno aktivnem rastišču. Ta vrsta je zelo občutljiva za motnje s strani človeka kot so vožnja po gozdnih cestah, rekreacija, nabiralništvo, sečnja itd. Najbolj občutljivo obdobje za vrsto sta zima (živali varčujejo z energijo) ter pomlad (parjenje, razmnoževanje). Zaradi velike občutljivosti vrste na motnje povzročene iz strani človeka, smo ukrepe za vzpostavitev mirne cone osredotočili na ključne lokacije za divjega petelina.

Na podlagi popisa – evidentiranja stanja obeh gozdnih kur – divjega petelina (Tetrao urogallus) in gozdnega jereba (Bonasa bonasia) smo oblikovali t.i. upravljavski coni za obe vrsti znotraj območja Natura 2000 Kočevsko. Ta v primeru divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko obsega 3.813 ha. Znotraj (upravljavske) cone divjega petelina ter deloma izven nje (območje Racne gore in Petelinjeka) smo oblikovali t.i. centralna območja velikosti med 150 in ca. 300 ha. Znotraj centralnih območij je eno ali več rastišč divjega petelina, katera so lahko aktivna ali domnevno aktivna v zadnjih letih. Skupno smo oblikovali pet lokacij centralnih območij, ki predstavljajo mirno cono za vrsto. Površina le te znaša 1.794 ha.

V gozdovih znotraj centralnih območij bomo oblikovali preseke, postavili prehranjevalne ograje, posadili plodonosno drevje itd. ter na ta način izboljšali življenjski prostor (habitat) za to vrsto.

Z namenom zagotovitve miru (zmanjšanja motenj s strani človeka) v gozdovih znotraj centralnih območij divjega petelina bomo na 20 krakih slepih gozdnih cest namestili zapornice ter lokacije opremili z ustreznimi prometnimi znaki. 20 osveščevalnih tabel nameščenih ob gozdnih cestah znotraj mirnih območij bo uporabnike gozdnih cest še dodatno opozarjalo na prisotnost vrste ter specifiko območja miru, ki ga vrsta za svoj obstoj potrebuje. Spremenjen režim uporabe posameznih odsekov gozdnih cest ne bo oviral gospodarjenja z gozdovi.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Nekategorizirano.