Vabilo na predstavitev STANJA JAM NA KOČEVSKEM

Občina Kočevje vas v sodelovanju s partnerji projekta LIFE Kočevsko vabi na predstavitev STANJA JAM NA KOČEVSKEM, ki se bo odvijala v sredo, 16.marca 2016 ob 17.00 uri v Turističnem kompleksu jezero.

Glavni namen dogodka je širši javnosti predstaviti problematiko onesnaženosti jam in podzemskih voda na Kočevskem. Predavatelji bodo predstavili rezultate kemijskih in fizikalnih analiz podzemske vode v izbranih kraških jamah Kočevskega polja, ter rezultate biološke inventarizacije jamske favne – predstavitev živali, ki so bile najdene v jamah. Poseben poudarek bo na človeški ribici (Proteus anguinus), ki je bila v preteklosti običajen prebivalec kočevskih jam, danes pa jo redko najdemo. Rezultati so posledica zbiranja podatkov o stanju voda v letu 2015.

Na območju Natura 2000 Kočevsko (točneje v okolici Kočevskega polja) prihaja do poslabševanja kvalitete vode in s tem negativnih vplivov na habitat človeške ribice z več virov, in sicer s strani poselitve (odpadne vode, odpadki), kmetijstva (poljedelstvo in živinoreja), industrije (pretekla bremena, v manjši meri sedanje odpadne vode) in prometa. Problem je torej večplasten, projekt LIFE Kočevsko pa se osredotoča na enega izmed njih, ki je najbolj neposreden – vpliv nelegalnih odlagališč odpadkov v jamah, kjer lastnik odpadkov večinoma ni znan. Negativen vpliv predstavljajo obstoječe izcedne vode, potencialno nevarnost pa identificirani nevarni odpadki v jamah, ki se lahko sprostijo v bližnji prihodnosti. Cilj projekta je zmanjšanje obstoječe obremenitve in preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja s strani tega vira onesnaževanja.

Zato namerava Občina Kočevje v letih 2016 in 2017 s pomočjo strokovno usposobljenih zunanjih sodelavcev odstraniti odpadke iz šestih izbranih kraških jam in sicer: Vodnih jam 1 in 3 pri Klinji vasi, Male Stankove jame pri Šalki vasi, Smetljive jame v okolici Mahovnika, Oneške jame ter jame Schaffeichloch v bližini Koprivnika. V slednji je, po oceni jamarjev, tudi največ odpadkov – 55 kubičnih metrov. Jame, ki jih bomo očistili, so bile izbrane na podlagi zgodovinskih podatkov, da so bile v njih v preteklosti človeške ribice redno videne. Po sanaciji bomo ponovno onesnaženje preprečili s postavitvijo lesenih ograj ali kamnitih zložb ter tako otežili dostop do jam.

Vzporedno s čiščenjem in odstranjevanjem odpadkov želimo z omenjeno problematiko seznaniti tudi čim večje število lokalnega prebivalstva, ki lahko s svojim vplivom in zgledom še najbolj vplivajo na zmanjšanje količin odpadkov v jamah.

Vljudno vabljeni!

Povezava do vabila na predstavitev stanja jam na Kočevskem

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.