UŽU Beremo in pišemo skupaj

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) je javnoveljavni program, katerega namen je, da se vanj vključijo starši oanovnošolskih otrok z nižjo stopnjo izobrazbe, ki želijo:

  • pomagati svojim otrokom pri učenju, da bi le-ti bili v šoli čim bolj uspešni ter dosegli višjo stopnjo izobrazbe, kot jo imajo sami;spoznati učinkovitejše metode in tehnike učenja za delo z otroki;
  • izboljšati pismenost za lastne potrebeobogatiti tudi svojo notranjo izobrazbo;
  • podariti otrokom svoj čas, se z njimi učiti, jih opazovati, doživljati njihovo rast in razvoj ter se obogatiti ob njihovi navzočnosti.

Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otrok za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok.

Cilj programa je razvijanje temeljnih sposobnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in pomoč otroku pri opismenjevanju. V programu odrasli obnovijo in pridobijo spretnosti, povezane s pismenostjo (usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij, razvijanje učnih spretnosti in tehnik, temeljno računalniško opismenjevanje), razvijanje socialnih spretnosti, spretnosti za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.

Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad, zato je za udeležence BREZPLAČEN.

Udeleženci, tako starši kot otroci utrdijo in pridobijo naslednja znanja in spretnosti:

Govorne spretnosti: – spoznajo načine za spodbujanje otrok pri pripovedovanju, obnovi, opisu;
– pripovedna štafeta, opis dogajanja, lutkovna predstava, dramatizacija pravljic.
Bralne spretnosti: – znajo izbrati ustrezno tehniko branja glede na cilj branja;
– znajo otroke pripeljati do razumevanja prebranega;
– naučijo se glasno brati;
– uporaba zemljevida ob načrtovanju izleta, branje člankov, ki so zanimivi za starše, branje revij, reportaž, knjig, pogovor o prebrani knjigi, izražanje svojih vtisov in mnenj
Pisne spretnosti: – znajo voditi otroka pri oblikovanju pisnega sporočila za potrebe domačega dela za šolo;
– znajo sestaviti opravičilo za otroka, voščilo, znajo izpolniti obrazec za pridobitev otroškega dodatka, obrazec za pridobitev osebnih dokumentov, elektronsko dopisovanje.
Računske spretnosti: – znajo uporabiti konkretne (stvarne) pripomočke pri razvijanju količinskih predstav, razmerij in računskih operacij z otroki;
– samostojno oblikujejo enostavne računske naloge v situacijah vsakdanjega življenja (igrajmo se trgovino, večje/manjše, težje/lažje, manj/več..)
Splošna poučenost: Udeleženci poznajo izobraževalne, kulturne in druge ustanove, ki so v korist otrokom in staršem v domačem kraju in širšem okolju (ogled krajevnih znamenitosti in zgodovina kraja)

Skupne vsebine: osebna identiteta, družina in dom, osebna razmerja, prosti čas-turizem, telo in zdravje, ekonomika, hrana in pijača, javno življenje, kultura in družba, mediji, naravno okolje.

Posebne vsebine: družina in dom, družinsko okolje in družinski odnosi, šolsko okolje, izobraževanje, zdravje, prosti čas.

Temeljne socialne veščine programa: druženje z otroki, tkanje vezi medsebojnega prijateljstva, izžarevanje srčne kulture.

Trajanje:
– program družinska pismenost obsega 75 pedagoških ur
– organizirano izobraževalno delo obsega 50 pedagoških ur
– vodeno samostojno delo udeležencev (izobraževanje staršev za delo z otrokom) obsega 25 pedagoških ur

Program se izvaja v krajših sklopih, od 4 do 5 pedagoških ur, večkrat tedensko.
V skupini je 6 do 12 udeležencev; prisotni so starši in otroci.

Fotogalerija UŽU BIPS 2010/11

Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor