Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih (UNIP)

]STROKOVNI PARTNERJI PRI PROJEKTU:

TRAJANJE PROJEKTA:   1. 1. 2009 – 31. 3. 2012

KVALITATIVNI IN KVANTITATIVNI CILJI PROJEKTA UNIP:

  • temeljni namen projekta je zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje;
  • zagotoviti dovolj kakovostnega znanja in strokovnih prijemov pri uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki bodo v podporo odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih;
  • usposobiti strokovnjake, ki bodo kompetentni prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževalne institucije in kolektive;
  • razviti IKT  in informacijsko bazo za osnovna orodja za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov v izobraževanju odraslih.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

KONZORCIJSKI PARTNERJI PROJEKTA UNIP