Ukrepi za izboljšanje stanja habitata tarčnih vrst

Ključen poudarek projektnega dela v letu 2015 je bil popis oz. evidentiranje prisotnosti posamezne tarčne vrste na območju Natura 2000 Kočevsko. Izvedbo popisov na terenu smo izpopolnjevali z izobraževanji ter aktivnosti v okviru projektne akcije A2 zaključili s pripravo elaboratov o izhodiščnem stanju triprstega in belohrbtega detla, divjega petelina ter gozdnega jereba.

Naslednji korak je umestitev konkretnih naravovarstenih ukrepov za posamezno tarčno vrsto na terenu ter izvedba načrtovanih del. Slednje je najpomembnejši, »srčni« del projekta LIFE Kočevsko v letih 2016 in 2017.

4. februarja 2016 smo pripravili izobraževalni dan. Prisotnim gozdarjem Zavoda za gozdove OE Kočevje, Novo mesto in Postojna, lovcem LPN Medved, prisotnim strokovnjakom Zavoda za varstvo narave RS ter predstavnikom partnerjev projekta smo predstavili rezultate akcije A2 ter navzoče seznanili z izhodiščnim stanjem tarčnih kvalifikacijskih vrst (triprsti detel, belohrbti detel, divji petelin, gozdni jereb) in kvalifikacijskega habitatnega tipa (kraške jame, ki niso odprte za javnost).

Drugi del izobraževalnega dne smo organizirali v obliki delavnice. Cilj dela v osmih, tematsko ločenih skupinah je bil pridobiti čim več uporabnih informacij iz terena ter vzpostavitev tvornega sodelovanja vseh organizacijskih nivojev za oblikovanje čim bolj optimalnih predlogov za umestitev konkretnih ukrepov za tarčne vrste v gozd.

Novico pripravili: Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.