Skupina za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami zavoda.

Člani skupine za kakovost v šolskem letu 2020/21: 

  1. Sonja Hribar (predstavnica strokovnih delavcev),
  2. Maja Rupnik (predstavnica svetovalne dejavnosti),
  3. Nikolina Pleše (predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev),
  4. Melita Oražem (predstavnica strokovnih delavcev),
  5. Urška Brinovec (predstavnica svetovalne dejavnosti),
  6. Ljudmila Lovšin (predstavnica udeležencev izobraževanja),
  7. Cirila Pekica (predstavnica delodajalcev oz. drugih partnerjev organizacije).

Srečanja skupine za kakovost so realizirana 2x letno oziroma po potrebi, glede na naloge, ki jih izvaja v določenem obdobju. Člani obravnavajo vprašanja kakovosti, izvajajo samoevalvacijo in oblikujejo ter skrbijo za uresničevanje akcijskega načrta izboljšav. O svojem delu komisija poroča vsaj enkrat letno na seji andragoškega zbora in na seji sveta zavoda, poročila o delu pa objavlja tudi na spletnih straneh in v letnem poročilu.

Skupina vsako leto sprejme akcijski načrt v katerem so podane ključne naloge in smernice za delo, ki ga je komisija izvajala.

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate poročila in akcijske načrte.