Razvojno partnerstvo EQUAL

RAZVOJNO PARTNERSTVO EQUAL
ROMSKI ZAPOSLITVENI CENTER
ROMANO CENTRO BUGU BUTI

Razvojno partnerstvo ROMSKI ZAPOSLITVENI CENTER je projekt, s katerim so se občine in drugi partnerji septembra 2004 prijavili na razpis Evropskega socialnega sklada, Programa pobude skupnosti EQUAL 2004-2006 za Republiko Slovenijo, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

NAMEN PARTNERSTVA
Razvojno partnerstvo Romski zaposlitveni center je bilo osnovano z namenom, da bi razvilo nove predloge za strategijo zaposlovanja Romov in jim tako omogočilo lažji dostop na trg dela.
Z razvojnim partnerstvom in njegovim glavnim produktom, ustanovitvijo javnega zavoda Romski zaposlitveni center (v nadaljevanju Javni zavod RZC), želimo prispevati k ustvarjanju pozitivne klime za vključevanje Romov v procese izobraževanja in zaposlovanja. Romi bodo z vključitvijo v Javni zavod RZC pridobili možnost za zaposlitev in pridobitev boljših delovnih navad, dodatnih znanj in usposobljenosti za delo, delodajalcem pa želimo približati romsko delovno silo in odpraviti predsodke, povezane z zaposlovanjem Romov. Aktualne informacije o delovanju razvojnega partnerstva lahko najdete na spletni strani www.equal-rzc.si.

NAMEN ZAVODA
Javni zavod RZC je ustanovljen z namenom, da bo omogočil Romom lažji dostop do zaposlitve, in sicer tako, da bo povezal in usklajeval različne aktivnosti, ki jih izvajajo posamezni partnerji. Necelovito obravnavanje zaposlovanja Romov namreč ne daje ustreznih rezultatov, zato je treba ustvariti povezavo med Romi in podjetji, med Romi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z romsko problematiko ter med Romi samimi. S pilotno ustanovitvijo javnega zavoda RZC, ki ima sedež v Novem mestu, želimo vzpostaviti krovno telo, ki služi potrebam podjetij po romski delovni sili in podjetjem, ki že zaposlujejo Rome, na eni strani ter informiranju, usposabljanju in motiviranju Romov za vstop na trg delovne sile na drugi strani. Največja in najpomembnejša naloga javnega zavoda RZC je usmerjeno usposabljanje Romov za delo in zaposlovanje, ki bo temeljilo izključno na potrebah podjetij, ki bodo iskala delovno silo.

NALOGE ZAVODA
Osnovna naloga javnega zavoda RZC je razvijanje in izvajanje programov, ki bodo povečali možnosti zaposlovanja Romov ter njihovo integracijo v delovno in socialno okolje. Poleg tega bo zavod skrbel za razvoj in organizacijo programov usposabljanja in motivacije Romov za oblike zaposlovanja, ki bodo možne v okviru njegovega delovanja.
Javni zavod RZC bo vzpostavil bazo podatkov romskih iskalcev zaposlitve in potencialnih delodajalcev ter na ta način skušal povezati potrebe delodajalcev z interesi Romov za zaposlitev. Zavod bo tudi motiviral organizacije za zaposlovanje Romov in analiziral obstoječe potrebe po zaposlitvi romske delovne sile. RZC pa ne bo skrbel le za potrebe Romov in delodajalcev, ampak bo organiziral tudi izobraževalne programe s področja socialne pravičnosti za strokovne službe, ki so vključene v sistem zaposlovanja Romov.

PARTNERJI V RAZVOJNEM PARTNERSTVU ROMSKI ZAPOSLITVENI CENTER
Glavni namen RP Romski zaposlitveni center (RZC) je pilotna ustanovitev javnega zavoda Romski zaposlitveni center. Predstavljal bo krovno telo, ki bo služilo potrebam potencialnih podjetij po romski delovni sili in podjetjem, ki že zaposlujejo Rome ter Romom, ki so zainteresirani iskalci zaposlitve.
Partnerji bodo v okviru projekta posvetili pozornost dosedanjih načinom in ukrepom za vključevanje Romov v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje ter na podlagi pozitivnih izkušenj in primerov dobre prakse sodelovali pri ustvarjanju pozitivne klime za večje vključevanje Romov v procese izobraževanja in dela. Razvili bodo programe za motiviranje, usposabljanje in izobraževanje Romov ter izvajali motivacijske aktivnosti med delodajalci za zaposlovanje Romov.

Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v:
– izdelavo predloga strategije izobraževanja in zaposlovanja Romov,
– izdelavo nabora poklicev in primernih del za Rome,
– informiranje Romov o možnostih izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja,
– oblikovanje programov dodatnega usposabljanja za osebe, ki delajo z Romi (izobraževalci, svetovalci, delodajalci),
– motiviranje in ugotavljanje potreb med delodajalci po romski delovni sili,
– vzpostavitev delovanja javnega zavoda Romski zaposlitveni center,
– vzpostavitev baze podatkov romskih iskalcev zaposlitve in potencialnih delodajalcev,
– izmenjavo izkušenj, informacij, primerov dobrih praks (tudi na transnacionalni ravni),
– izdelavo predlogov (pobud) za spremembo oz. dopolnitev delovnopravne
zakonodaje.

NALOGE ZAVODA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ROMOV
Velika večina odraslih Romov je v Sloveniji registriranih pri območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje. Njihova izobrazbena struktura je nizka, saj ocenjujejo, da ima več kot 95% brezposelnih I. stopnjo izobrazbe, večina nedokončano osnovno šolo, kar pomeni, da so praktično nepismeni. Zaradi pomanjkanja osnovnih kvalifikacij, funkcionalne nepismenosti in tudi predsodkov delodajalcev je delovna aktivnost Romov precej manjša od tiste pri večinskem prebivalstvu v Sloveniji, redna zaposlitev je redka in prevladujejo neredne oblike dela.
Delež brezposelnih Romov se kljub posameznim uspešnim prehodom v zaposlitev v skupini brezposelnosti povečuje v vseh skupnostih, kjer Romi živijo. Delodajalci se redko odločajo za zaposlitev Romov, te zaposlitve pa kljub vloženemu naporu običajno ne trajajo dolgo. Nizka izobrazbena raven v kombinaciji z drugačnimi življenjskimi navadami in pogoji Romom otežkoča vključevanje v delovne skupine.

Odrasli Romi so v okviru ZRSZZ vključeni v programe izobraževanja in usposabljanja, posamezni izvajalci pa zanje izvajamo različne krajše in daljše programe izobraževanja in usposabljanja. Vse te oblike še ne pripomorejo dovolj k povečanju funkcionalne pismenosti Romov, ki večjim zaposlitvenim možnostim Romov ter zadostnemu vključevanju otrok in odraslih v izobraževanje za pridobitev poklica ter vključevanju v družabno življenje. Zdajšnje razmere odrivajo Rome na skrajni rob družbe, kjer je zaposlitvenih možnosti zelo malo.

Prizadevaja partnerjev v projektu EQUAL, ki delujemo na področju izobraževanja odraslih so zato usmerjena v ustvarjanje pogojev, ki bodo tudi Rome motivirali za vključevanje v nadaljevanje šolanja in pridobivanje poklicne izobrazbe. Zbrali in analizirali bomo dosedanje načine in ukrepe za vključevanje Romov v izobraževanje in usposabljanje ter na podlagi pozitivnih izkušenj in primerov dobre prakse izdelali predlog strategije za večje vključevanje odraslih Romov v izobraževanje. Razvijamo tudi programe za motiviranje, usposabljanje in izobraževanje Romov.

V sklopu dosedanjih aktivnosti smo:
– izvedli anketiranje Romov o njihovih stališčih do zaposlovanja,
– zbrali dokumentacijo o ukrepih za večje vključevanje Romov v izobraževanje na lokalnem, regijskem in nacionalnem nivoju,
– zbrali bazo podatkov o izobrazbi 178 Romov, ki so se kot iskalci zaposlitve vpisali v RZC,
– izdelali analizo izobrazbene strukture Romov na izbranem vzorcu,
– izdelali pregled izvedenih programov in projektov v regiji za romske udeležence v zadnjih desetih letih,
– oblikovali pobudo za NPK Vzdrževalec javnih površin,
– priprava dveh programov nacionalne pokliocne kvalifikacije (NPK Vzdrževalec javnih površin in NPK Manipulant odpadkov) in pilotna izvedba enega od njiju.

NOVA PROGRAMA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE:
– NPK MANIPULANT/MANIPULANTKA Z ODPADKI
– NPK VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA JAVNIH POVRŠIN

Eden od ciljev razvojnega partnerstva je tudi priprava dveh programov nacionalne poklicne kvalifikacije in pilotna izvedba enega od njiju. Prvi predlagani program je NPK (poklica pometač in smetar),katerega prednost je, da so vstopni pogoji za zaposlitev na tem področju nizki in tudi med Romi obstaja interes za to delovno področje. NPK za ta program že obstaja, vendar program še ni bil izveden, zato je v okviru razvojnega partnerstva bila izvedena pilotska izvedba obeh NPK za skupino 30 Romov, ki je nalrtovana za pomlad 2007. Drugi program je nov program NPK vzdrževalec javnih površin, za katerega je Ljudska univerza Kočevje že bložila pobudo za novo nacionalno poklicno kvalifikacijo na Center za poklicno izobraževanje in skupaj s partnerji realizirala pilotno izvedbo za 18 Romov.

Partnerji v projektu

– Občina Škocjan
– Alianta d.o.o. Ljubljana
– Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
– Ljudska univerza Kočevje
– Občina Beltinci
– Občina Kočevje
– Občina Šentjernej
– Papilot Ljubljana
– Portoval Novo mesto
– Razvojno izobraževalni center Novo mesto
– Zavod za zaposlovanje Novo mesto, Območna služba Novo mesto
– Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
– Pedagoški inštitut Ljubljana
– Društvo mladinski CEH Ljubljana
– Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela Ljubljana
– Javno podjetje EDŠ – ekološka družba d.o.o. Šentjernej
– Mestna občina Murska Sobota
– Mestna občina Novo mesto
– Občina Krško
– Občina Ribnica
– Občina Trebnje
– Območna obrtna zbornica Novo mesto
– Polidej Vid Fajdiga s.p.
– Zavod Skledar
– PLANe, d.o.o.
– RC Kočevje Ribnica d.o.o.