RAZPIS ZA DELOVNO MESTO “DIREKTOR/DIREKTORICA LJUDSKE UNIVERZE KOČEVJE”

Svet Ljudske univerze Kočevje razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice, na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Kočevje (Ur. l. RS, št. 67/2001) in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17- ZVaj) ter Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS št. 6/18).

Poleg splošnih zakonskih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • pedagoško-andragoška izobrazba,
  • strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraževanju,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, od tega najmanj 3 leta na področju izobraževanja odraslih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. novembra 2018.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev (potrdila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za delavce v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis, izpis dejstev iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek) in program vodenja zavoda za obdobje od 2018 do 2023) pošljite v 8 dneh od dneva objave tega razpisa na naslov Svet Ljudske univerze Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, z oznako “Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj”.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v 5 dneh od imenovanja.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom, je Melita Oražem, predsednica Sveta Ljudske univerze Kočevje (melita.orazem@lu-kocevje.si,  +386 (0)1 89 38 273).

Posted in Aktualno.