Projektne aktivnosti

Kot vodilni partner v projektu je Ljudska univerza Kočevje (LU Kočevje), poleg koordinacije aktivnosti, izvedbe in organizacije sestankov projektne skupine, managementa projekta in poročanja, zadolžena za izvedbo naslednjih nalog:

 • usposabljanje strokovnjakov za vodenje skupin v Učilnici narave, po načelu »Waldpedagogik« (gozdna pedagogika),
 • sodelovanje pri izdelavi programa izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pomembnosti ohranjanja in varstva narave in izvajanja programa v učilnici narave,
 • pilotna izvedba dveh delavnic v Učilnici narave,
 • prevod gradiv v hrvaški oziroma slovenski in angleški jezik,
 • izdelava promocijskih gradiv in DVD-ja o medvedu,
 • izdelava e-gradiva o življenju medveda,
 • sodelovanje pri izdelavi popisa rastlinskega sveta (flora in egetacija) v širšem področju ob poti in izdelavi izobraževalno-turistične brošure o ugotovitvah opravljenega popisa v SLO in HR jeziku,
 • izvedba pohoda po Medvedji poti iz slovenske strani,
 • postavitev in vzdrževanje spletne strani,
 • izvedba natečaja za osnovnošolce na temo medveda in izdaja knjižice s pisnimi in likovnimi izdelki,
 • izvedba zaključne prireditve na trgu in razstave izdelkov iz natečaja na temo medveda,
 • organizacija in izvedba zaključne tiskovne konference,
 • evalvacija in diseminacija rezultatov med in po zaključku projekta.

 

Kao vodeći partner u projektu je Ljudska univerza Kočevje (LU Kočevje), pored koordinacije aktivnosti, izvedbe i organizacije sastanaka projektnog tima, managementa projekta i podnošenja izvještaja, zadužena za izvođenje sljedećih zadataka:

 • osposobljavanje stručnjaka za vođenje grupa u Školama u prirodi po načelu »Waldpaedagogik« (šumska pedagogija),
 • sudjelovanje kod pripreme programa edukacije i osvješćivanja javnosti o značajnosti očuvanja i zaštite prirode i izvođenje Škole u prirodi,
 • pilotna izvedba dvije radionice u Učionici prirode,
 • prijevod gradiva u hrvatski odnosno slovenski i engleski jezik,
 • izrada promocijskih gradiva i DVD-a o medvjedu,
 • izrada e-gradiva o životu medvjeda,
 • – sudjelovanje kod izrade popisa biljnog svijeta (flora i vegetacija) u širem području uz stazu i izrada edukativno-turističke brošure o osnovnim spoznajama do kojih se došlo tijekom inventarizacije na SLO i HR jeziku,
 • izvedba pohoda po Medvjeđoj stazi sa slovenske strane,
 • izrada i održavanje web stranica,
 • izvedba natječaja za osnovnoškolce na temu medvjeda i izdaja brošure sa literarnim i likovnim radovima,
 • izvedba zaključne priredbe na trgu i izložbe radova iz natječaja na temu medvjeda,
 • organizacija i izvedba zaključne konferencije,
 • evaluacija i diseminacija rezultata za vrijeme i po završetku projekta.

 

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Kočevje (ZGS, OE Kočevje) je zadolžen za:

 • določitev predela gozda za postavitev Učilnice narave in Medvedje poti na slovenski strani,
 • izdelavo 5 didaktičnih pripomočkov za Učilnico narave in postavitev informacijskih tabel v učilnici ter ob Medvedji poti,
 • sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pomembnosti ohranjanja in varstva narave,
 • postavitev kamere za opazovanje medvedov,
 • sodelovanje pri popisu rastlinskega sveta (flora in vegetacija) v širšem področju
 • ob poti in izdelavi izobraževalno-turistične brošure o ugotovitvah opravljenega popisa,
 • opremo medveda s telemetrično ovratnico za spremljanje gibanja preko spletne strani,
 • evalvacijo in diseminacijo rezultatov med in po zaključku projekta.

 

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Kočevje (ZGS, OE Kočevje) je zadužen za:

 • određenje predjela šume za uspostavljenje Učionice prirode i Medvjeđe staze na slovenskoj strani,
 • izradu 5 didaktičkih pomagala za Učionicu prirode te namještanje informativnih tabli u učionici i na Medvjeđoj stazi,
 • sudjelovanje kod pripreme programa edukacije i osvješćivanje javnosti o značajnosti očuvanja i zaštite prirode,
 • postavu kamere za motrenje medvjeda,
 • sudjelovanje kod izrade popisa biljnog svijeta (flora i vegetacija) u širem području uz stazu i izrada edukativno-turističke brošure o osnovnim spoznajama do kojih se došlo tijekom inventarizacije,
 • opremu medvjeda sa telemetrijskom ogrlicom,
 • sudjelovanje kod evaluacije i diseminacije rezultata za vrijeme i po završetku projekta.

 

Nacionalni park Risnjak (NP Risnjak) je zadolžen za:

 • določitev predela gozda za postavitev Učilnice narave na hrvaški strani,
 • izdelavo e-učilnice na temo narave in kulturne dediščine,
 • ureditev in opremo Učilnice narave s 4 didaktičnimi pripomočki,
 • izdelavo popisa rastlinskega sveta (flora in vegetacija) na območju Učilnice narave in izobraževalno-turistične brošure o ugotovitvah opravljenega popisa,
 • promocijo in marketing Učilnice narave,
 • sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja in ozaveščanja
 • javnosti o pomembnosti ohranjanja in varstva narave,
 • sodelovanje pri izdelavi filma o medvedu,
 • evalvacijo in diseminacijo rezultatov med in po zaključku projekta.

 

Nacionalni park Risnjak (NP Risnjak) je zadužen za:

 • određenje predjela šume za uspostavljenje Škole u prirodi na hrvatskoj strani,
 • izradu e-učionice na temu prirodne i kulturne baštine,
 • uređenje i opremu 4 stajališta sa didaktičnim pomagalima i opremom za   Školu u prirodi,
 • izradu popisa biljnog svijeta (flora i vegetacija) na predjelu Škole u prirodi i edukativno-turističke brošure o osnovnim spoznajama do kojih se došlo tijekom popisa,
 • promociju i marketing Škole u prirodi,
 • sudjelovanje kod pripreme programa edukacije i osvješćivanja javnosti o značajnosti očuvanja i zaštite prirode,
 • sudjelovanje u izradi filma o medvjedu,
 • sudjelovanje kod evaluacije i diseminacije rezultata za vrijeme i po završetku projekta.

 

Naloge Javne ustanove Priroda (JU Priroda) so:

 • priprava Medvedje poti – poučno-rekreacijsko-didaktične poti o medvedu na hrvaški strani (ureditev poti in postavitev informativnih tabel ter didaktičnih pripomočkov),
 • popis rastlinskega sveta (flora in vegetacija) v širšem področju ob poti in izdelava izobraževalno-turistične brošure o ugotovitvah opravljenega popisa,
 • izvedba pohoda po medvedji poti iz hrvaške strani,
 • sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pomembnosti ohranjanja in varstva narave,
 • sodelovanje pri evalvaciji in diseminaciji rezultatov med in po zaključku projekta.

 

Naloge Javne ustanove Priroda (JU Priroda) su:

 • priprema Medvjeđe staze – poučno-rekreacijsko-didaktičke staze o medvjedu na hrvatskoj strani (uređenje staze i postavljanje tabela i didaktičke opreme),
 • inventarizacija biljnog svijeta (flora i vegetacija) u širem području uz stazu i izrada edukativno-turističke brošure o osnovnim spoznajama do kojih se došlo tijekom inventarizacije,
 • izvedba pohoda po Medvjeđoj stazi sa hrvatske strane,
 • suradnja kod pripreme programa edukacije i osvješćivanja javnosti o značajnosti očuvanja i zaštite prirode,
 • suradnja kod evaluacije i diseminacije rezultata za vrijeme i po završetku projekta.
Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor