PROJEKT MREŽA ZA PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK

Ljudska univerza Kočevje je v januarju 2016 kot pridružen partner pričela z izvajanjem projekta MREŽA ZA PREPREČEVANJE ZGODNJIH POROK (Early Marriage Prevention Network).

Cilji projekta:

 • Spodbujati povezovanje med inštitucijami, ki skrbijo za zaščito otrok, med inštitucijami zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter pravosodjem in policijo. Skozi sodelovanje želimo uskladiti njihove dejavnosti povezane z aktivnostmi za zmanjševanje zgodnjih porok v romskih skupnostih, skladno s pristopom, ki je usmerjen v otroka – Child-Centred Approach /CCA/;
 • Ozaveščati različne ciljne skupine znotraj romskih skupnosti in tako spremeniti njihov odnos in obnašanje glede zgodnjih porok;
 • Na evropskem nivoju spodbujati uporabo pristopa, ki je usmerjen v otroka /CCA/ in ga tako zaščititi pred škodljivo tradicijo zgodnjih porok.

Aktivnosti projekta:

 • Priprava poročila: v vsaki od partnerskih držav bomo pripravili analizo stanja v posamezni državi v zvezi z zgodnjimi porokami – zakonodaja, smernice za delovanje, delovne prakse dobrega medinstitucionalnega sodelovanja;
 • Priprava primerjalnega poročila: pripravili bomo poročilo o skupnem stanju v partnerskih državah, ki bo vsebovalo splošne ugotovitve in priporočila, opise najboljših praks in protokolov interakcij z namenom preprečevanja zgodnjih porok;
 • Vključitev 150 strokovnjakov v usposabljanja o zgodnjih porokah:  socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, predstavniki pravosodja in policije.  Osveščali jih bomo o učinkih zgodnjih porok na razvoj otroka in jih seznanjali z mehanizmi za interakcijo, ki bodo temeljili na pristopu, ki je usmerjen v otroka /CCA/;
 • Razvoj modela usposabljanja za delo z otroki in starši;
 • Usposabljanja za otroke: ozaveščali bomo 1000 otrok in jim posredovali znanja, ki jim bodo v pomoč pri zaščitili pred vključevanjem v zgodnje poroke;
 • Izvajanje šol za starše: skupinsko delo s 500 starši z namenom razviti pozitivne starševske veščine in dvigniti njihovo ozaveščenost o tveganjih in posledicah zgodnjih porok;
 • Delo s 500 predstavniki romske skupnosti: družinska svetovanja, družinske konference /Familiy group conferences/. Na ta način bomo razvijali  pozitivne starševske veščine, ki bodo podpirale naravni razvoj otroka;
 • Diseminacija rezultatov projekta: organizacija 4ih regionalnih dogodkov v vsaki od partnerskih držav, zaključna konferenca v Bruslju, spletna stran projekta, brošura projekta.

Obdobje izvajanja: Januar 2016 – december 2017

Vrednost projekta:  346 254 Euroeuropean-union

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo

LOGOTIP

INFORMACIJE

Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.empn-project.eu

KOORDINATOR PROJEKTA