Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

­

Na Ljudski univerzi Kočevje od septembra 2016 v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 izvajamo brezplačna izobraževanja za zaposlene. Do vključno decembra 2017 smo izvedli že 36 brezplačnih programov z vključenimi 452 udeleženci:

 • 18 programov splošnega neformalnega izobraževanja (14 jezikovnih tečajev in 4 programe, kjer smo v ospredje postavili zdravo prehrano, gibanje, medosebne odnose ter komunikacijo)
 • 17 programov računalniškega izobraževanja (osnovni računalniški tečaj, tečaj Worda in Excela, varna raba interneta, e-pošta, digitalna fotografija, socialna omrežja, …)
 • 1 program usposabljanja za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja

Temeljni cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so končali srednje ali nižje poklicno izobraževanje (dvoletna ali triletna poklicna šola), s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Program poudarja razvoj kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja, ki je namenjeno vsem zaposlenim, obrtnikom in kmetom, ki potrebujejo dodatna usposabljanja in izobraževanja ali si želijo pridobiti certifikate zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Prednost pri vključitvi v programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc imajo zaposleni, starejši od 45 let, z največ zaključeno srednjo strokovno ali splošno izobrazbo.

Informacija o varovanju osebnih podatkov svetovancev v Svetovalnem središču Pokolpje

V letu 2018 vpisujemo v naslednje programe:

 • Računalniška pismenost za odrasle – osnovni tečaj računalništva (60 urni javno veljavni program)
 • Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT – Word, Excel, Powerpoint (50 urni neformalni program za pridobivanje digitalnih kompetenc)
 • Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje – varna raba interneta, e-pošta, digitalna fotografija, socialna omrežja, … (50 urni neformalni program za pridobivanje digitalnih kompetenc)
 • Tuji jeziki za potrebe dela – angleški, nemški, italijanski, ruski jezik (50 urni program SNIO)
 • Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja (50 urni program SNIO)
 • Z zdravo prehrano do delovne uspešnosti (50 urni program SNIO)
 • Uspešna komunikacija kot prispevek kulturi podjetja (50 urni program SNIO)
 • Izzivi podeželja (120 urni program UŽU)

 

Z navedenimi programi želimo zaposlenim izboljšati temeljne in poklicne kompetence in tako organizacijam povečati konkurenčnost na trgu.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javno veljavnem programu, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programu SNIO, programu RDO in programu priprav, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.

V nadaljevanju predstavljamo nabor vseh programov, ki jih na Kočevsko-ribniškem področju lahko izvajamo in so za zaposlene v celoti brezplačni:

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU), ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti manj izobraženim odraslim za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja:

 • UŽU Beremo in pišemo skupaj (75 ur)
 • UŽU Izzivi podeželja (120 ur)
 • UŽU Moje delovno mesto (300 ur)

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO), katerih cilj je pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja (sporazumevanje v slovenskem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje). Vsi programi so 50 urni:

 • Tuji jezik za potrebe dela
 • Zdravje zaposlenih vodilo uspešnega podjetja
 • Z zdravo prehrano do delovne uspešnosti
 • Uspešna komunikacija kot prispevek kulturi podjetja
 • Kulturna dediščina za razvoj turizma
 • Spodbujanje lokalne samooskrbe
 • Izboljšajmo svoje poslovanje

Programa priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata v obsegu 20 ur:

 • Priprava na izpit slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni
 • Priprave na NPK dietni kuhar/dietna kuharica
 • Priprave na NPK CNC operater/CNC operaterka
 •  Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle v obsegu 60 ur. Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc v obsegu 50 ur. Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije, kot npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav ter znanja za potrebe dela. Ciljna skupina so zaposleni, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

 • Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje
 • Računalniško programiranje za potrebe dela
 • Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT

 

Naša želja je, da skupaj poiščemo vsebine in termine znotraj razpisanih programov, ki bodo ustrezali tako delodajalcem kot tudi njihovim zaposlenim. Za več informacij o vsebini programov in terminski izvedbi smo vam na razpolago:

Sonja Hribar

Ljudska univerza Kočevje
01 89 38 270
051 414 706
Sonja.hribar@lu-kocevje.si

 

Vodilni partner projekta: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Partnerji v projektu: Ljudska univerza Kočevje, Gimnazija in srednja šola Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

logo_MIZS logo_EUESS

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Novice

Učinkovita in brezplačna računalniška usposabljanja

Objavil |6. 9. 2017|

Ali ste vedeli, da je raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2016 (Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), ki je potekala pod okriljem OECD, pokazala, da v Sloveniji le okrog 3,7 % odraslih dosega najvišjo, t.j. 3.

Podelitev potrdil udeležencem programa Angleščina za potrebe dela

Objavil |21. 6. 2017|

V aprilu in maju smo uspešno izpeljali program Angleščina za potrebe dela za udeležence v Ribnici. Skupina se je srečevala pod vodstvom predavateljice Gabriele Maje Grivec, s katero so skupaj premostili prve korake pri poznavanju

Podelitev potrdil udeležencem programa Tuji jezik za potrebe dela

Objavil |9. 5. 2017|

J. W. Goethe je nekoč dejal: »Kar vedno delaš, delaj pametno in misli na konec.« Ne vedoč, da sledimo tej misli, smo se na projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 – 2019 od

Mnenja udeležencev programov Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Objavil |21. 3. 2017|

Na Ljudski univerzi Kočevje od septembra 2016 vpisujemo v različne izobraževalne programe znotraj projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019 Pokolpje.

Izvajali smo tečaje angleškega jezika, programe na temo zdravja in zdrave prehrane in računalniške tečaje.

Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja

Objavil |6. 2. 2017|

Naslov prispevka je hkrati tudi naslov programa, ki ga na Ljudski univerzi Kočevje izvajamo v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 – 2019, Pokolpje. Projekt je namenjen zaposlenim, prednost pri vključitvi pa imajo osebe starejše

Vabljeni k vpisu v brezplačne programe za zaposlene v letu 2017

Objavil |15. 11. 2016|

Na Ljudski univerzi Kočevje izvajamo projekt Pridobivanje kompetenc od 2016 – 2019, ki vključuje izvedbo brezplačnih programov za zaposlene. Prednost pri vključitvi imajo zaposleni nad 45 let s stopnjo izobrazbe V. ali manj.

Izvajamo tako splošne

INFORMACIJE

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)51 414 706
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si

logo_pk_2016-2019_enote_Pokolpje

KOORDINATOR PROJEKTA