Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

­

Ljudska univerza Kočevje je v konzorciju z vodilnim partnerjem ZIK Črnomelj in partnerjem Srednjo šolo Črnomelj uspešno kandidirala na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje različnih programov usposabljanj. V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, na voljo bodo programi za uporabo načel HAACP, različni programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), programi priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP), programi usposabljanj za življenjsko uspešnost

Programi so za vse udeležence BREZPLAČNI. Vključijo se lahko tako ZAPOSLENI kot BREZPOSELNI. Vključiti se ne morejo osebe, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. 

Od novembra 2018 do vključno maja 2019 smo izvedli 19 brezplačnih programov z vključenimi 236 udeleženci:

 • 13 neformalnih izobraževalnih programov (6 tečajev angleškega jezika na različnih ravneh, 1 tečaj nemškega jezika, 1 tečaj italijanskega jezika, 1 program Sporazumevanje v slovenskem jeziku, 3 priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika in 1 usposabljanje HACCP)
 • 6 programov računalniškega in digitalnega opismenjevanja (5 tečajev Excela – začetna in nadaljevalna raven, 1 tečaj fotografije za začetnike)

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Trajanje projekta: 14. 9. 2018–31. 10. 2022

Jeseni 2019 vpisujemo v 3 programe in sicer:

 • usposabljanje HACCP
 • Računalniška pismenost za odrasle
 • UŽU Beremo in pišemo skupaj

V 2020 vpisujemo v naslednje programe:

 • 1 UŽU Beremo in pišemo skupaj
 • 1 UŽU Izzivi podeželja
 • 1 priprave na opravljanje izpita iz Zakona o upravnem postopku (ZUP)
 • 2 tečaja tujega jezika
 • 2 tečaja Excel (začetna ali nadaljevalna raven)
 • 1 usposabljanje HACCP

Načrtovane programe bomo prilagajali interesu udeležencev in se glede ciljno skupino prilagodili z izvedbami.

Informacija o varovanju osebnih podatkov svetovancev v Svetovalnem središču Pokolpje

TUJI JEZIKI

Skozi celotno trajanje projekta vpisujemo udeležence na informativni seznam. Možen je vpis v več jezikov in na več ravneh glede na skupni evropski referenčni okvir jezikov* (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Ko se skupina za določen jezik na določeni ravni zapolni, gremo v izvedbo. Vpis na informativni seznam udeležence ne obvezuje k obiskovanju tečaja, je informativne narave, omogoča pa prednostno udeležbo na tečaju.

Vpisujemo v tečaje angleščine, nemščine, italijanščine, ruščine, francoščine, … . Na različnih stopnjah lahko svoje znanje osvežite, nadgradite ali se lotite usvajanja čisto novega jezika. Posebni programi bodo namenjeni tudi komunikaciji v poslovnem svetu in konverzaciji.

Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh – 40-urni programi

 • A1 (preživetvena raven)
 • A2 (vmesna raven)
 • B1 (sporazumevalni prag)
 • B2 (višja raven)
 • poslovna konverzacija B2 (višja raven)
 • konverzacija B1 (sporazumevalni prag)
 • osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven)
 • osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven)
 • osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag)
 • osvežitveni tečaj B2 (višja raven)

*Skupni evropski referenčni okvir za jezike je smernica, ki se uporablja za opis stopenj znanja tujih jezikov. Njegov glavni cilj je zagotoviti okvir za metode ocenjevanja in poučevanja, ki se uporablja za vse jezike v Evropi. 

SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Ponujamo programe za učenje slovenščine, spoznavanje slovenske kulture in okolja in programe priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika. V programu priprav na izpite iz slovenskega jezika je upravičen tudi strošek opravljanja izpita po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drug in tuji jezik na osnovni ravni.

Program priprav na izpit iz slovenskega jezika (hiperpovezava vstavi) – 30 ur

RAČUNALNIŠTVO

Skoraj tretjina programov znotraj razpisa je namenjenih različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja ter učenju s  pomočjo računalnika in spleta.

Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije. Vpisujemo v naslednje programe:

 • Računalniška pismenost za odrasle – 60 ur
 • WORD (osnovna in/ali nadaljevalna raven) – 40 ur
 • EXCEL (osnovna in/ali nadaljevalna raven) – 40 ur
 • POWER POINT (osnovna in/ali nadaljevalna raven) – 40 ur
 • uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav) – 40 ur

PRIPRAVE ZA PRIDOBIVANJE IZPITA, KVALIFIKACIJE oz. CERTIFIKATA

V  programih priprav, ki trajajo 30 ur, ponujamo odraslim priložnosti za:

 • pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK),
 • opravljanje izpitov iz tujih jezikov in
 • opravljanje izpita iz Zakona o upravnem postopku (ZUP).

Naša želja je, da skupaj poiščemo vsebine in termine znotraj razpisanih programov, ki bodo ustrezali tako delodajalcem kot tudi njihovim zaposlenim. Za več informacij o vsebini programov in terminski izvedbi smo vam na razpolago.

logo_MIZS logo_EUESS

 

Projekt  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/

Več o projektu na nacionalni ravni: https://zaznanje.si

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnih svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifični cilj 10.1.1.: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Novice

Priseljenke v programu za izboljšanje pismenosti

Objavil |16. 7. 2020|

Na Ljudski univerzi Kočevje so svoje spretnosti razvijale ženske, v veliki večini tudi mame, priseljene v Slovenijo, natančneje v Kočevje. Ženske, z zelo pomanjkljivim znanjem slovenščine in veliko motivacijo za učenje. Ženske, ki pogumno srkajo značilnosti slovenske kulture in okolja, kjer sedaj bivajo. Redno so se

Udeleženke UŽU Izzivi podeželja so ustvarjale

Objavil |6. 7. 2020|

Spretne roke udeleženk programa Izzivi podeželja so ustvarile prečudovite lončnice, ki jim bodo krasile okna v poletnih dneh. Na delavnici so s pomočjo mentoric in s svojo kreativnostjo preživele dopoldan malo drugače. Običajne lončnice so

Podelitev potrdil Pridobivanje kompetenc 2018-2022

Objavil |23. 6. 2020|

Letošnje šolsko leto smo zaključili s podelitvijo potrdil skupinam, ki so v zimsko-spomladanskem obdobju obiskovale tečaje v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. Zaključek se je letos zamaknil v poletno obdobje. Na podelitvi

31 DNEVNI IZZIV ZA BOLJ SREČNO ŽIVLJENJE

Objavil |22. 4. 2020|

Spodnji 31 dnevni izziv za mentalno zdravje je kot preobrazba za naše boljše razpoloženje! Mali koraki, ki so primerni za vsakogar, nam pomagajo do bolj mirnega in srečnega počutja. Najboljše pa je, da zanje ne

NA DALJAVO DELAMO ZA VAS IN Z VAMI

Objavil |24. 3. 2020|

V času ukrepov, povezanih s koronavirusom, je uprava Ljudske univerze sicer uradno zaprta, kar pa ne pomeni, da zaposleni ne mislimo na vas, saj vas že pošteno pogrešamo. Zavedamo se namreč, da z izolacijo od

Katere kompetence smo pridobivali minulo jesen?

Objavil |24. 1. 2020|

Konec leta 2019 je prinesel tudi zaključek programov znotraj projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. V jesenskem obdobju smo izvajali tri programe. Za udeležence tečaja angleščine na začetni ravni in tečaja računalniške pismenosti smo

INFORMACIJE

Sonja Hribar
tel: +386 (0)1 89 38 274, +386 (0)51 414 706
mail: sonja.hribar@lu-kocevje.si

KOORDINATOR PROJEKTA