Prepustitev 20 ha zasebnih gozdov naravnemu razvoju

Ključen pogoj za obstoj vrste je hrana. Hrana obema vrstama detlov – triprstemu detlu (Picoides tridactylus) in belohrbtemu detlu (Dendrocopos leucotos) so podlubniki, ličinke hroščev in hrošči različnih vrst,ki živijo pod lubjem ter v razpadajočem lesu odmrlih dreves v gozdovih. Puščanje dovolj velikega števila dreves naravnemu razvoju je zato ključno tudi za obstoj obeh vrst detlov. Pomemben naravovarstveni ukrep za izboljšanje življenjskega okolja (habitata) in populacije obeh vrst detlov je tudi izločanje ekocelic – območij gozdov, ki izboljšujejo njegovo pestrost in habitate vrst oziroma so pomembni za kritje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu in ob gozdnem robu. Ekocelice se določijo zlasti v obliki mokrišč, nahajališč ogroženih rastlinskih vrst, habitatnega drevja in zatočišč. Območja ekocelic prepuščamo naravnemu razvoju, kar pomeni, da na teh območjih ne gospodarimo z gozdom.

Poleg 100 ha ekocelic, kolikor jih v sklopu projekta načrtujemo izločiti dodatno v državnih gozdovih, bomo 20 ha le teh izločili v sodelovanju z lastniki gozdov tudi v gozdovih v zasebni lasti. Po terenskem ogledu različnih lokacij, tehtanju predlogov smo kot najbolj optimalen predlog izbrali20 ha veliko območje v okolici vodotoka Nežica v GGE Kolpska dolina. Prisotnost para belohrbtega detla na tem območju (popis vrste izveden spomladi 2015) primernost območja še potrjuje.

V sredo, 21. decembra 2016, smo v prostorih ZGS, krajevne enote Kočevska Reka, organizirali sestanek z vsemi lastniki gozdov na omenjenem območju. Predstavitvi projekta, podrobnejši predstavitvi projektne akcije B1, je sledila predstavitev pogodbe in celotnega postopka izvedbe zakupa delov posameznih parcel lastnikov gozdov znotraj predlaganega območja ter pogovor z lastniki. Lastniki oz. solastniki so se s predlaganim strinjali in v celoti podprli prepustitev 20 ha gozdov naravnemu razvoju.

V sklopu akcije B1 – zakup 20 ha ekocelic v zasebnih gozdovih sta se posebej angažirala vodja ZGS KE Kočevska Reka in revirni gozdar na tem območju, za kar se jima posebej zahvaljujemo.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.