Prehranjevalne ograje za jereba zakoličene

V okviru projekta LIFE Kočevsko smo načrtovali 15 prehranjevalnih ograj v skupni dolžini 5,25 km, ki bodo namenjene izboljšanju prehranskih možnosti za gozdnega jereba (Bonasa bonasia).

Znotraj ograj bomo ohranili vsa plodonosna drevesa, delno tudi lesko – popki in moški cvetovi leske pozimi predstavljajo glavno vrsto hrane za jereba, v letu 2018 pa bomo v ograje dodatno posadili jerebiko in skupine smreke. Jerebika je pomembna prehranska vrsta za jereba v poletnem in jesenskem času, medtem ko je smreka (v skupinah) v mlajših razvojnih fazah, pomembna predvsem kot skrivališče in za prenočevanje.

Površine za ograje smo izbirali znotraj cone gozdnega jereba – na področjih, kjer se vrsta že nahaja ali pa bi se zaradi primernega habitata lahko nahajala. Površine so bile izbrane v sodelovanju in s pomočjo revirnih gozdarjev, lovcev, in s soglasjem SiDG, ki je izrazil željo, da se, kjer je to mogoče, prehranjevalne ograje postavijo v vrzelih, ki so nastale po sanaciji žarišč zaradi prenamnožitve velikega smrekovega lubadarja.

Primernost vsakega predloga ograje smo preverili na terenu. Ko je predlog dobil »zeleno luč«, smo površino skupaj z revirnim gozdarjem strasirali in zakoličili.

V začetku aprila 2017 smo zakoličili še zadnjo izmed ograj, in sicer v odseku 12077B v revirju Črmošnjice, OE Novo mesto. Vseh 15 ograj bo postavljenih v drugi polovici leta 2017; sadnjo bomo izvedli v ½ naslednjega leta.

Novico pripravili sodelavci ZGS OE Kočevje (foto, video: arhiv ZGS OE Kočevje)

Označevanje trase za prehranjevalno ograjo za gozdnega jereba (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)

Označevanje trase za prehranjevalno ograjo za gozdnega jereba (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)

Traso za prehranjevalno ograjo smo zakoličili s količki (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)

Traso za prehranjevalno ograjo smo zakoličili s količki (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)

Karta prehranjevalnih ograj za gozdnega jereba (ZGS OE Kočevje)

Karta prehranjevalnih ograj za gozdnega jereba (ZGS OE Kočevje)

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.