Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 2005-2007

Ljudska univerza Kočevje se je šolskem letu 2004/05 vključila v projekt
POKI Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje.

Projekt je sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, strokovno pomoč pri projektu pa vodi Andragoški center Slovenije.

V projekt POKI smo se vključili zato, ker želimo “izvedeti”, KJE SMO – KAKO DELAMO in v nadaljevanju naše pomanjkljivosti odpraviti oziroma izboljšati.

Skupina za vpeljevanje modela POKI pri Ljudski univerzi Kočevje šteje pet članov:

 • Lili ŠTEFANIČ, prof. – vodja skupine za kakovost,
 • Jožica PEČNIK, prof.,
 • Maja RUPNIK, univ. dipl. kom.,
 • Dr. Vladimir PREBILIČ, prof.,
 • Janez TANKO, prof..

Projekt temelji na samoevalvaciji izobraževalne organizacije. Ljudska univerza Kočevje se je prostovoljno odločila:

 • da bo presojala kakovost svojega delovanja,
 • katere dele izobraževalnega procesa bo spremljala,
 • kakšne standarde kakovosti si bo postavila,
 • kaj bo storila z dosežki,
 • kakšne ukrepe bo vpeljala na podlagi pridobljenih ocen.

Cilj projekta je povečati kakovost izobraževanja odraslih pri Ljudski univerzi Kočevje in to v odnosih med udeleženci izobraževanja in učitelji ter vodstvom šole.

V okviru projekta je Ljudska univerza Kočevje oblikovala:

VIZIJO
Vizija LJUDSKE UNIVERZE KOČEVJE je usmerjena:

 • v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje
  odraslih od Velikih Lašč do Osilnice in
 • v razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih
  oblik izobraževanja za vse generacije na »našem« geografskem področju.

POSLANSTVO je izobraževati odrasle in se pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s slovenskimi javnimi ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z našo kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva.

VREDNOTE
VREDNOTE zaposlenih v našem kolektivu so naslednje:
1. STROKOVNOST (usposobljenost predavateljev in profesionalen odnos do dela in ljudi),
2. SKUPINSKO DELO (spoštovanje dela posameznikov v skupini in skupinski uspeh)
3. FLEKSIBILNOST (hitro prilagajanje spremembam na trgu)
4. MEDSEBOJNI ODNOSI (medsebojno spoštovanje, razumevanje, odkriti odnosi med sodelavci)
5. POŠTENOST, PRAVIČNOST

Vse napisane vrednote nas bodo spremljale na »našem potovanju« in bodo naš kažipot. S strokovnostjo, skupinskim delom, prilagodljivostjo, dobrimi medsebojnimi odnosi in poštenostjo bomo zgradili »dobro barko«, trdno jedro naše vizije.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

 • Izobraževanje za uvajanje in presojanje kakovosti
 • Srečanja članov skupine za kakovost
 • Ureditev internetne strani
 • Uporaba dogovorjenih znakov
 • Zloženke
 • Samoevalvacija
 • Tematske konference
 • Nove akcije za izboljšanje kakovosti (naj- učitelj, vzorčne ure…)
 • Poročanje EU
 • Ločeno računovodstvo

LETA 2005:

 • Priprava akcijskega načrta za vpeljevanje izboljšav in razvoja
 • Priprava in vpeljevanje ukrepov in načinov za izboljšave in razvoj

LETA 2006:

 • Spremljanje in ovrednotenje vpeljanih izboljšav
 • Izbira drugega področja in vstop v nov razvojni krog
 • Zaključno poročilo za EU – 15. oktober 2006
 • Priznanja POKI (ACS)
 • Nagrade POKI (ACS)

ZADOVOLJNI NE SAMO V LETU 2005,
TEMVEČ TUDI V LETU 2006 IN NAPREJ.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor