Označitev dreves za obročkanje v GGE Gotenica

Eden izmed ukrepov za izboljšanje stanja habitata belohrbtega detla je obročkanje drevja listavcev. Obročkanje je ukrep, pri katerem z odstranitvijo skorje, kambija in zadnjih nekaj branik lesa oslabimo konkurenčno sposobnost drevesa do te mere, da le-ta počasi odmre. V primerjavi s klasičnim redčenjem, kjer se požagana drevesa odstranijo iz sestoja, obročkana drevesa ostanejo v sestoju, se počasi posušijo in na ta način prispevajo k večjemu deležu odmrle lesne mase, ki je ključni »substrat« za žuželke, glavni plen belohrbtega detla.

Pred izvedbo obračkanja, ki ga bo opravil zunanji izvajalec, je bilo potrebno izbrana drevesa za obročkanje tudi označiti na terenu. Dne 07.04.2017 smo predstavniki ZGS OE Kočevje ter ZRSVN s skupnimi močmi za »posek« označili cca 7,5 ha drogovnjakov (drevesa debeline do 10 do 30 cm) v oddelkih 109 in 110 v GGE Gotenica, pri čemer smo drevesa, ki so predvidena za obročkanje, s posebno oznako ločili od tistih, ki bodo predmet klasičnega redčenja.

Dogodek je pomembno prispeval pri prenosu znanj ter krepitvi odnosov med strokovnimi institucijami.

P1190951 P1190941 P1190927 P1190922 P1190920

Novico pripravili sodelavci Zavoda RS za varstvo narave

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.