Osnovna šola za odrasle

­

Program devetletne osnovne šole za odrasle je BREZPLAČEN in je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Izobraževanje je organizirano v različnih oblikah, in sicer: po razredih in predmetih, s tečajno razvrstitvijo predmetov, z inštruktažno obliko, s kombinacijo naštetih organizacijskih oblik ali drugače.
Prednostni cilji osnovne šole za odrasle so:

 • doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavlja
 • vzgojno-izobraževalni program OŠ,
 • razvijanje temeljne pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
 • usposabljanje odraslih za samostojno in vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
 • spodbujanje in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev in izboljševanja kakovosti življenja,
 • usmerjanje za dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in poklicne kariere,
 • razvijanje delovnih navad,
 • pripravljanje za nadaljnje (formalno in neformalno) izobraževanje.

Pogoji za vključitev

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so stari več kot 15 let, vendar niso izpolnili osnovnošolske obveznosti.

Trajanje izobraževanja

Za obdobje opismenjevanja od 1. do 4. razreda traja izobraževanje eno šolsko leto, prav tako za posamezni razred.

Pogoji za dokončanje programa

Udeleženci izobraževanja napredujejo v višji razred takrat, ko so pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov po predmetniku za razred, ki so ga obiskovali. Osnovna šola izda udeležencu, ki je uspešno opravil vse obveznosti iz določenega razreda, spričevalo.

Predmetnik

Predmetnik osnovne šole za odrasle je izdelan na podlagi predmetnika vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole. Od 6. razreda dalje vsebuje predmetnik tudi izbirna predmeta Likovno snovanje in Računalništvo.

Novice

Gastronomske in hotelske storitve (SPI)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja
Gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali
nižje poklicno izobraževanje ali
enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Dodatni pogoj za vpis je

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoji za vpis:

uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali skrajšan program srednjega izobraževanja.

Vsebina zaključnega izpita:

pisni in ustni

Bolničar-negovalec (SPI)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami

Pogoji za vpis Uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno

Predšolska vzgoja (PT)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali

Osnovna šola za odrasle

Objavil |17. 7. 2013|

Program devetletne osnovne šole za odrasle je BREZPLAČEN in je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Izobraževanje je organizirano v različnih oblikah, in sicer: po razredih in predmetih,

INFORMACIJE

Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)51 414 706
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si

OB VPISU JE POTREBNO PREDLOŽITI

 • osebni dokument (EMŠO, davčno številko),
 • izpisek iz rojstne matične knjige oz. poročni list,
 • javnoveljavne listine (spričevala predhodnega izobraževanja).

PRILOGE

URNIKI

 • september 2016