Osnovna šola za odrasle

­

Program devetletne osnovne šole za odrasle je BREZPLAČEN in je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Izobraževanje je organizirano v različnih oblikah, in sicer: po razredih in predmetih, s tečajno razvrstitvijo predmetov, z inštruktažno obliko, s kombinacijo naštetih organizacijskih oblik ali drugače.
Prednostni cilji osnovne šole za odrasle so:

 • doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavlja
 • vzgojno-izobraževalni program OŠ,
 • razvijanje temeljne pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
 • usposabljanje odraslih za samostojno in vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
 • spodbujanje in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev in izboljševanja kakovosti življenja,
 • usmerjanje za dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in poklicne kariere,
 • razvijanje delovnih navad,
 • pripravljanje za nadaljnje (formalno in neformalno) izobraževanje.

Pogoji za vključitev

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so stari več kot 15 let, vendar niso izpolnili osnovnošolske obveznosti.

Trajanje izobraževanja

Za obdobje opismenjevanja od 1. do 4. razreda traja izobraževanje eno šolsko leto, prav tako za posamezni razred.

Pogoji za dokončanje programa

Udeleženci izobraževanja napredujejo v višji razred takrat, ko so pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov po predmetniku za razred, ki so ga obiskovali. Osnovna šola izda udeležencu, ki je uspešno opravil vse obveznosti iz določenega razreda, spričevalo.

Predmetnik

Predmetnik osnovne šole za odrasle je izdelan na podlagi predmetnika vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole. Od 6. razreda dalje vsebuje predmetnik tudi izbirna predmeta Likovno snovanje in Računalništvo.

Novice

Študijski programi

Objavil |4. 9. 2013|

Na Ljudski univerzi Kočevje se lahko vključite v visokošolske študijske programe, ki jih izvaja Izobraževalni center ERUDIO. V študijskem letu 2014/15 lahko izbirate med: višješolskimi študijskimi programi in visokošolskimi strokovnimi študijskimi

Višješolski študijski programi

Objavil |4. 9. 2013|

Na Ljudski univerzi Kočevje se lahko vključite v višješolske študijske programe, ki jih izvaja Izobraževalni center ERUDIO v sodelovanju z našo ustanovo.

ERUDIO Višja strokovna šola, v obliki študija na daljavo izvaja

Podjetništvo in mednarodno poslovanje

Objavil |21. 8. 2013|

Visokošolski strokovni študijski program PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE izvaja VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje (e-študij na daljavo)

Študij traja 2 leti in se zaključi z zagovorom diplomskega dela.

Visokošolski strokovni študijski programi

Objavil |16. 8. 2013|

Na Ljudski univerzi Kočevje se lahko vključite v visokošolske študijske programe, ki jih izvaja Izobraževalni center ERUDIO v sodelovanju z našo ustanovo.

 

Visoka poslovna šola ERUDIO v obliki študija na daljavo izvaja

Gastronomija in turizem (PT)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Gastronomsko-turistični tehnik/tehnica

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja eno leto. Izobraževalni program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni

Ekonomski tehnik (PTI)

Objavil |14. 8. 2013|

Naziv po zaključku izobraževanja Ekonomski tehnik

Trajanje izobraževanja Izobraževanje traja dve leti. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis:

uspešno zaključen izobraževalnega programa za pridobitev srednje

INFORMACIJE

Urška Brinovec
tel: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)51 414 706
mail: urska.brinovec@lu-kocevje.si

OB VPISU JE POTREBNO PREDLOŽITI

 • osebni dokument (EMŠO, davčno številko),
 • izpisek iz rojstne matične knjige oz. poročni list,
 • javnoveljavne listine (spričevala predhodnega izobraževanja).

PRILOGE

URNIKI

 • september 2016