O projektu UVRVI II

Namen projekta je preučiti posledice izključenosti iz procesov vzgoje in izobraževanja za pripadnike romske manjšine v Sloveniji, omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in primarno izobraževanje, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na tisti čas v posameznikovem življenju, ko naj bi se aktivno šolal oziroma si pridobival poklicno izobrazbo. Pri tem bomo upoštevali rešitve, ki jih predpostavlja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov RS.

Cilji tega projekta so uspešnejše doseganje standardov znanja romskih učencev v osnovnih šolah, zmanjševanja osipa romskih otrok in romskih učencev v vrtcih in osnovnih šolah ter zagotovitev čim višje stopnje prehodnosti iz osnovne v srednjo šolo, omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji.

Eden od pomembnih ukrepov za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja je delovanje romskega pomočnika v naseljih in šolah. V preteklem obdobju (od 2008 do 2010) je vključevanje romskega pomočnika v šole, ki imajo vključeno večje število romskih učencev pomembno pripomoglo k večji prisotnosti romskih učencev pri pouku ter k povečanju stikov učencev romskih staršev s šolo. Poleg tega si je enaintrideset (31) pripadnikov romske skupnosti pridobilo znanja za doseganje standardov, ki jih predpisuje nacionalna poklicna kvalifikacija za romskega pomočnika.

S tem projektom želimo nadgraditi do sedaj opravljeno delo in sicer tako, da bomo dvignili kakovost dela romskih pomočnikov, saj cilj zgolj obiskovanje pouka ni več zadosten. Cilj tega projekta je uspešnejše doseganje standardov znanja romskih učencev v osnovni šoli in njihovo čim večje vključevanje v srednješolsko raven izobraževanja.

Za dosego teh ciljev je med drugim bomo zagotovili nadaljnje izobraževanje romskih pomočnikov, ki bodo vključeni v projekt. Cilj tega projekta je zato tudi dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov. Samo tako bo mogoče zagotoviti pogoje za sistemsko reševanje položaja romskega pomočnika v nacionalnih okvirih.

Za uresničitev tega projekta bomo vključili delo romskih pomočnikov v življenje in delo šole, in sicer glede na potrebe vsake šole, ki bo vključena v projekt, posebej. Prav zato bo vsaka šola, skupaj z romskim pomočnikom, oblikovati načrt vključevanja in dela romskega pomočnika.

Za doseganje namena projekta bomo pripravili učna gradiva in didaktične pripomočke za otroke in učence.

{AG}UvrviII_pripomocki{/AG}

Posted in Aktualno, LAS ROMSKA KULTURA ZAME IN ZATE.

Dodaj odgovor