Kdo smo?

Spoštovani!
Ljudsko univerzo Kočevje odlikuje več kot petdesetletna tradicija, ki kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje ter prilagodljivost na nove izzive. Zaposleni s strokovnim pristopom gradimo organizacijo, ki vzbuja zaupanje, saj se nenehno odziva na izobraževane potrebe v okolju in se jim prilagaja. S pestro vsebinsko ponudbo tkemo mrežo izobraževanja odraslih in gradimo prihodnost v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju.

Ljudska univerza Kočevje je prerasla v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in razvojno dejavnostjo na območju od Velikih Lašč do Osilnice. Vse večji obseg dejavnosti v zadnjih letih predstavlja projektno delo in s tem članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih partnerstvih. Partnerstvo predstavlja pomemben člen razvoja izobraževalnih programov in projektov. Z našo ponudbo zagotavljamo odraslim možnosti za pridobitev različnih stopenj izobrazbe (od osnovne šole za odrasle do srednjega strokovnega programa- poklicni tečaj), podporo in pomoč pri učenju (središče za samostojno učenje, učna pomoč) in različna znanja za prosti čas in boljšo kvaliteto življenja, še posebej za pripadnike ranljivih skupin prebivalstva. Usklajeno delovanje institucij v okolju spodbuja vključevanje pripadnikov ranljivih skupin v okolje in družbeno življenje. S skupnimi močmi vključujemo v usposabljanje in učenje tiste posameznike, ki na svoji življenjski poti obstanejo in ne vedo kam naprej. Z različnimi projekti, kot so Oživljanje podeželja, aktivnosti Centrov medgeneracijskega sodelovanja in učenja, izvajanje Univerze za III. življenjsko obdobje, spodbujamo vseživljenjsko učenje med prebivalci podeželja v kočevski regiji.

Za strokovno izvedbo formalnih in neformalnih programov skrbi tim odprtih posameznikov, ki z znanjem in pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi gradijo mrežo izobraževanja odraslih v okolju, s poudarkom na ranljivih skupinah odraslih. Z medsebojnim delovanjem in timskim delom širimo strpnost do drugačnih etničnih kultur ter pozitiven odnos do drugačnosti.

Tudi prihodnost Ljudske univerze Kočevje bo temeljila na nenehnem prilagajanju spremembam v okolju, širjenju vseživljenjskega učenja s poudarkom na zadovoljstvu vseh vključenih oseb, ki gradijo našo mrežo.

Kaj delamo?

Ljudsko univerzo Kočevje je leta 1959 ustanovila Občina Kočevje z namenom razvoja izobraževanja odraslih v lokalnem okolju. V več kot petdesetletni tradiciji je Ljudska univerza Kočevje prerasla v andragoško središče, z raznovrstno programsko ponudbo in razvojno dejavnostjo na območju od Velikih Lašč do Osilnice. Smernice razvoja izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti, ki so bile podane ob ustanovitvi Ljudske univerze Kočevje, so v zadnjem obdobju delovanja zavoda dobile nove dimenzije. Ponosni smo na širok spekter dejavnosti, ki spodbujajo partnersko sodelovanje, prispevajo k razvoju vseživljenjskega učenja v okolju in poudarjajo dostopnost posamezniku.

Ponudbo naših programov širimo na področja, ki so najbolj perspektivna in dajejo našemu okolju možnost zaposlovanja. V letu 2016 nas odlikuje strokovni tim 11 oseb, tako redno zaposlenih strokovnih sodelavcev, in več kot 150 zunanjih sodelavcev, s pomočjo katerih zagotavljamo kakovosten način širjenja znanj in oseben pristop.

Ljudska univerza Kočevje se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih programov, s svetovanjem odraslim in brezposelnim udeležencem, z aktivnim sodelovanjem v projektnih partnerstvih in projektih, ki so sofinancirani s strani EU. Ponosni smo na širjenje obzorij tudi izven meja Slovenije in prenosa dobrih praks iz našega okolja v tujino.

Programe obiskujejo ljudje vseh generacij in različnih ciljnih skupin, tudi ranljivih ciljnih skupin (brezposelni, Romi, osipniki, starejši odrasli, prebivalci podeželja). Na svoji življenjski poti želijo dvigniti raven izobrazbe in osebnosti.
V zadnjih desetih letih Ljudska univerza Kočevje zaznava upad zanimanja za programe za pridobitev izobrazbe. Zadnja leta je prioritetna dejavnost Ljudske univerze Kočevje izvajanje projektnih aktivnosti, ki so sofinancirani iz Evropske unije ter porast splošno izobraževalnih neformalnih programov. Ljudska univerza Kočevje tako izvaja le program osnovne šole za odrasle v treh kombiniranih oddelkih ter srednješolski nivo poklicnega tečaja, predšolska vzgoja.

Ljudska univerza Kočevje je vpisana v razvid MIZŠ za izvajanje javnoveljavnih programov življenjske uspešnosti. Tako smo v zadnjih letih kakovostno vključevali in usposobili ranljive ciljne skupine v programih Računalniške pismenosti za odrasle:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Moj korak,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Izzivi podeželja,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Beremo in pišemo skupaj

V okviru izvajanja neformalnih programov je velika pozornost namenjena izobraževanju starejših odraslih in prebivalcev podeželja. Z razvojem dejavnosti Univerze za III. življenjsko obdobje, Ljudska univerza Kočevje ponuja možnost vključevanja vsem starejšim odraslim, ki zaključujejo svojo karierno pot. V okviru programa Oživimo podeželje Ljudska univerza Kočevje plete mrežo neformalnih programov v vaških skupnostih na več kot 12 lokacij na podeželju v okolici Kočevja. Združuje več kot 300 oseb različnih generacij.

V letu 2013 je Ljudska univerza Kočevje ustanovila Center medgeneracijskega učenja z namenom prenosa znanj med generacijami, z mlajših na starejše in obratno. Aktivnosti CMU prepletajo neformalna znanja različnih generacij in medinstitucionalnega povezovanja.

V zadnjih desetih letih Ljudska univerza Kočevje prioritetno izvaja projektne aktivnosti, na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Projektna partnerstva spodbujajo Ljudsko univerzo Kočevje k širjenju znanj in dobrih praks drugam. Projekti temeljijo na vsebinah, povezanih pretežno z romsko populacijo in aktivno rešujejo njihove temeljne socializacijske veščine Romov pri vključevanju v lokalno skupnost. Aktualni projekti v letu 2016 temeljijo na dvigu zdravega načina prehranjevanja pri družinah, na ohranjanju zakonitosti narave na območju Natura 2000 ter ohranjanju rokodelske obrti in znanj med mladimi. S projekti krepimo mednarodno partnerstvo v državah EU, kot so Italija, Bolgarija, Hrvaška, Slovaška, Poljska

Ljudska univerza Kočevje svoje delo izboljšuje na področju kakovosti dela po modelu »Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI«. Letno presojanje kakovosti omogoča Ljudski univerzi Kočevje nadaljevanje pravice do uporabe znaka kakovosti za obdobje od 1.7.2015 do 30.6.2017. Z ohranjanjem znaka kakovosti Ljudska univerza Kočevje daje pečat izobraževanju odraslih v prostoru.

Vizija

Vizija Ljudske univerze Kočevje je usmerjena:

 • v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje odraslih od Velikih Lašč do Osilnice in
 • v razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije na “našem” geografskem področju.

Poslanstvo našega zavoda je izobraževati odrasle in se pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s slovenskimi javnimi ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z našo kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva.

Vrednote zaposlenih v našem kolektivu so naslednje:

 • STROKOVNOST (usposobljenost predavateljev in profesionalen odnos do dela in ljudi)
 • SKUPINSKO DELO (spoštovanje dela posameznikov v skupini in skupinski uspeh)
 • FLEKSIBILNOST (hitro prilagajanje spremembam na trgu)
 • MEDSEBOJNI ODNOSI (medsebojno spoštovanje, razumevanje, odkriti odnosi med sodelavci)
 • POŠTENOST
 • PRAVIČNOST

Vse napisane vrednote nas bodo spremljale na “našem potovanju” in bodo naš kažipot. S strokovnostjo, delom, prilagodljivostjo, dobrim medsebojnimi odnosi in poštenostjo bomo zgradili “dobro barko”, trdno jedro naše vizije.

PRIZNANJA

ZAPOSLENI

Direktorica:

Maja RUPNIK,
univ. dipl. komunikologinja – mentorica
maja.rupnik@lu-kocevje.si
01 89 38 273

Organizatorka izobraževanja odraslih – mentorica:

Melita ORAŽEM,
univ. dipl. pedagoginja-andragoginja – mentorica
melita.orazem@lu-kocevje.si
01 89 38 277

Samostojna strokovna delavka VII/1:

Milena PETEK,
dipl. org. – menedžerka
milena.petek@lu-kocevje.si
01 89 38 272

Samostojna strokovna delavka VII/1:

Majda VALDA,
dipl. org. – menedžerka
majda.valda@lu-kocevje.si
01 89 38 277

Samostojna strokovna delavka V:

Sofija ŠABIČ
sofija.sabic@lu-kocevje.si
01 89 38 270

Samostojna strokovna delavka VII/2

Barbara Mavrin
barbara.mavrin@lu-kocevje.si
01 89 38 277

Samostojna strokovna delavka VII/2

Sonja Hribar
sonja.hribar@lu-kocevje.si
01 89 38 270

Samostojni strokovni delavec VII/1

Jurij Pelc
jurij.pelc@lu-kocevje.si
01 89 38 270, 051 433 565, 051 433 566

Samostojna strokovna delavka VII/2

Urška Brinovec
urska.brinovec@lu-kocevje.si
01 89 38 270, 051 433 565, 051 433 566

Program javnega dela PRPS:

Gregor Krnc

Pomoč Romom pri socializaciji v okviru projekta DAPHNE
gregor.krnc@lu-kocevje.si
01 89 38 270

Marjan Hudorovič

Pomoč Romom pri socializaciji v okviru projekta DAPHNE
marjan.hudorovic@lu-kocevje.si
01 89 38 270

Daliborka Orel

Pomoč pri izvajanju programov za mlade v okviru projekta ZDRAVKO
daliborka.orel@lu-kocevje.si
01 89 38 270

 

Manca Češarek

Pomoč pri izvajanju programov za občane
manca.cesarek@lu-kocevje.si
01 89 38 270

Click edit button to change this code.