Natančen opis ciljev, vsebin in pričakovanih rezultatov projekta UVRVI II

Nosilec konzorcija – prijavitelj: Ljudska univerza Kočevje:

 • priprava in vodenje projekta (vsebinsko in finančno: delo konzorcijskih partnerjev bomo usklajevali na rednih četrtletnih sestankih vseh partnerjev o izvajanju aktivnosti projekta, kjer bomo pregledali načrtovane in izvedene aktivnosti za preteklo obdobje in se dogovorili o izvajanju aktivnosti v prihodnjem obdobju. O vseh tekočih vprašanjih glede izvajanja projekta bomo med seboj komunicirali preko telefona ali elektronske pošte, da bi čim bolj racionalizirali čas in sredstva za usklajevanje medsebojnega dela.);
 • zaposlitev 25 romskih pomočnikov z različno stopnjo izobrazbe za poln delovni čas v prvem šolskem letu izvajanja, v drugem in v zadnjem šolskem letu izvajanja 20 romskih pomočnikov;
 • zaposlitev 5 univerzitetno izobraženih projektnih sodelavcev;
 • vključitev 31 šol/vrtec v projekt;
 • koordinacija med partnerji in zaposlenimi romskimi pomočniki;
 • izvajanje učne pomoči romskim učencem z različnimi pedagoškimi in motivacijskimi pristopi, z namenom dvigovanja učnega uspeha učencev in spodbujanja integriranosti učencev v lokalno okolje;
 • priprava gradiva in raznih didaktičnih pripomočkov za poučevanje in učenje romskega jezika;
 • poleg različnih brošur za poučevanje in učenje romskega jezika s poudarkom na dvojezičnosti bo nastalo več didaktičnih
 • pripomočkov, v sodelovanju s strokovnjaki Pedagoške fakultete a bomo razvili konkreten didaktični pripomoček, ki ga bodo
 • prejele vse šole/ vrtci v Republiki Sloveniji, ki imajo vključene romske otroke (dvojezična abeceda, domine..);
 • v sodelovanju s strokovnjaki bodo izvedli strokovni seminar na temo vloge in pomena didaktičnih iger in uporabe didaktičnih
 • pripomočkov s primeri dobrih praks, ki jih bodo prikazali učitelji šol vključenih v projekt;
 • organizacija aktivnosti za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, s ciljem izmenjave znanj in primerov dobrih praks in izkušenj na mednarodni ravni;
 • predstavitve naših izkušenj v tujini, izmenjava izkušenj s tujimi partnerji na obisku v tujini, prevodi gradiv (ki so nastali v tujih projektih in so primerni za uporabo v naših šolah in vrtcih, zlasti v OŠO – npr. gradiva Sveta Evrope) s prilagoditvami;
 • sodelovanje pri vzpostavitvi projektnih timov z romskim pomočnikom v vrtcih in OŠ v jugo vzhodni regiji RS (organizacija seminarjev na temo timskega dela ter njegovega pomena), notranje spremljanje projekta bo potekalo v vseh fazah aktivnosti glede na njihovo izvedbo;
 • promocija projekta ( javna objava na spletni strani prijavitelja in partnerjev);
 • evalvacija projekta in določenih projektnih aktivnosti: evalvacijo projekta bomo izvajali na več ravneh: evalvacija izvedenih projektnih aktivnosti na ravni posameznega partnerja, kar bomo izvajali na rednih četrtletnih sestankih in evalvacija projekta na ravni celotnega izvajanja vseh projektnih aktivnosti.

 

Konzorcijski partner 1: Zveza Romov Slovenije:

 • organizacija in izvedba programa izobraževanj romskih pomočnikov, mentorjev in učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev; organizacija seminarjev in usposabljanj s poudarkom na odpravljanju stereotipov in predsodkov in razvoja medkulturnih kompetenc ter spoznavanju romske kulture, zgodovine in identitete na področju JV in SV regije RS;
 • organizacija in izvedba programa izobraževanj romskih pomočnikov za dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov, s poudarkom na izobraževanju s področja predšolske vzgoje na področju SV regije RS;
 • priprava dvojezičnega priročnika kot učni pripomoček, v pomoč romskim pomočnikom pri poučevanju;
 • sodelovanje s starši – izvajanje študijskih krožkov na temo spreminjanja stališč do izobraževanja in zviševanje pričakovanj do otrok v severno vzhodni regiji RS (delo na terenu);
 • sodelovanje pri vzpostavitvi projektnih timov z romskim pomočnikom v vrtcih in OŠ v severno vzhodni regiji RS.

 

Konzorcijski partner 2: Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede:

 • oblikovanje preverljivih družboslovnih intervjujev s pedagoškimi delavci – romskimi pomočniki, njihovimi pedagoškimi sodelavci ter z vodilnimi oziroma vodstvenimi delavci (ravnatelji) v osnovnih šolah, kjer so romski pomočniki trenutno zaposleni. Zajeti sklopi v družboslovnih intervjujih bodo splošni demografski podatki; odnos do trenutno veljavnega kurikula; odnos do delovnega mesta/kariere romskega pomočnika; ugotavljanje stanja sodelovanja z ostalimi pedagoškimi (so)delavci in vodstvenimi (so)delavci; ugotavljanje stanja medsebojnega odnosa z romskimi učenci ter ugotavljanje stanja medsebojnega odnosa s starši romskih učencev. Cilj aktivnosti: izdelava celovitega modela reševanja problemov socialne integracije romske populacije v Sloveniji (ločeno za področje Pomurja in Dolenjske) na različnih stopnjah formalnega izobraževanja (vrtci, osnovne šole) na podlagi pridobljenih podatkov iz družboslovnih intervjujev ter študije modelov dobrih praks;
 • oblikovanje strukturiranih družboslovnih intervjujev z eksperti za področje t.i. romske problematike (domači in tuji strokovnjaki ter predstavniki civilno-družbenih romskih gibanj). Cilj aktivnosti: priprava strokovne podlage za mapiranje določenih segmentov problematike, ki do sedaj še niso bili zajeti v študije);
 • analiza inkluzivnosti romske manjšine v vse ravni izobraževanja, od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih. Cilj aktivnosti: predhodno ugotavljanje zatečenega stanja na podlagi katerega je šele možno pripraviti nadaljnje ukrepe in javne politike;
 • analiza primerljivosti dosežkov romskih učencev z dosežki neromskih učencev ter ukrepI za izboljšanje rezultatov. Cilj aktivnosti: s komparativno analizo kontrolne skupine pridobiti relevantne podatke o relativni (ne)uspešnosti romskih učencev;
 • analiza vključevanja oz. integracije Romov v družbo preko izobraževalnih politik. Cilj aktivnosti: meta analiza obstoječih javnih politik ter njihova evalvacija omogočata predčasno modificiranje ali celo ustavitev nekaterih ukrepov in pričetek novih, bolj ustreznih.

 

Konzorcijski partner 3: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1. Priprava aktivnosti za dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov:

 • posnetek stanja – ugotavljanje predhodno pridobljenega znanja, izobraževalnih in poklicnih interesov romskih pomočnikov, ki imajo manj kot V. st. izobrazbe;
 • nadgradnja modela mobilne svetovalne službe za Rome za dvig ravni izobrazbe Romov razvoj motivacijskega programa za dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov ob upoštevanju zaposlitvenih možnosti v šolah in vrtcih pilotno izvajanje motivacijskega programa in mobilne svetovalne službe za Rome;
 • evalvacija programa

2. Priprava načrta osnovne šole in vrtca, s katerim šola ali vrtec določi aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo (sodelovanje s starši otrok Romov, spoznavanje romske kulture, identitete ter odpravljanje stereotipov in predsodkov):

 • Izdelava vprašalnika o že načrtovanih aktivnostih na šolah in v vrtcih in analiza stanja;
 • Razvoj aktivnosti za boljše sodelovanje s starši otrok Romov;
 • Razvoj aktivnosti za boljše spoznavanje romske kulture, zgodovine, identitete Razvoj aktivnosti za odpravljanje stereotipov in predsodkov
 • Nadgradnja modela mobilne svetovalne službe za Rome ter povezovanje vseh akterjev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Pilotno izvajanje aktivnosti za boljše sodelovanje s starši, poznavanje romske kulture, zgodovine in identitete ter odpravljanje predsodkov in stereotipov vsaj na 2 šolah in 2 vrtcih;
 • Evalvacija aktivnosti;
 • Izdelava modela načrta OŠ, s katerim šola določi aktivnosti z namenom boljšega vključevanja Romov Izdelava modela načrta vrtca, s katerim vrtec določi aktivnosti z namenom boljšega vključevanja Romov;
 • Predstavitev modela načrta vključenim šolam in vrtcem;
 • Spremljanje izvajanja modela v OŠ in vrtcih in končno poročilo aktivnosti.

 

Konzorcijski partnerji od 4.- 35. VRTCI in ŠOLE:

 • šole/vrtci bodo v projektu sodelovale s svojimi učitelji ter drugimi strokovnimi delavci pri pripravi načrta OŠ in vrtca, s katerimi šola ali vrtec določi aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo;
 • šole/vrtci bodo v projektu sodelovale s svojimi učitelji ter drugimi strokovnimi delavci pri vzpostavitvi in delovanju projektnih timov z romskim pomočnikom v vrtcih in osnovnih šolah;
 • šole/vrtci bodo koordinirale in načrtovale ter spremljale delo romskega pomočnika;
 • sodelovale pri pripravi gradiv;
 • pilotno preizkušale modele in koncepte na področju učinkovitega vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo;
 • vključevale učitelje, socialne delavce in druge strokovne delavce v delavnice in druga izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru projekta s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces predšolske vzgoje in doseganja čim višjega učnega uspeha ter integracije;
 • s svojimi strokovnimi delavci sodelovale pri okroglih mizah in strokovnih posvetih, ki bodo izvedene v okviru projekta in bodo namenjene spoznavanju romske kulture, zgodovine in identitete.

 

KVANTITATIVNI CILJI:

 • v projekt bomo vključili 31 vrtcev oz. šol v vseh regijah, kjer živijo pripadniki romske skupnosti;
 • zaposlili bomo 25 romskih pomočnikov z različno stopnjo izobrazbe za poln delovni čas v prvem šolskem letu izvajanja, v drugem in v zadnjem šolskem letu izvajanja po 20 romskih pomočnikov enakomerno geografsko porazdeljeno po območjih, kjer živijo Romi v Sloveniji;
 • zaposlili bomo 5 strokovnih delavcev za potrebe izvajanja projekta z najmanj univerzitetno izobrazbo (v prvem letu izvajanja 5 za poln delovni čas, v naslednjih dveh letih pa 1 delavca 100% zaposlitev ter 4 za 20% deležem zaposlitve na projektu v vseh regijah, kjer živijo pripadniki romske skupnosti;
 • izdelali bomo najmanj dva didaktična pripomočka, ki jih bo prejela vsaka šola/vrtec s poudarkom na dvojezičnosti;
 • vV proces učne pomoči, v druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela ter različne predšolske in obšolske dejavnosti organizirane v okviru projekta bomo vključili najmanj 500 romskih otrok;
 • v proces motiviranja staršev romskih otrok bomo vključili najmanj 100 romskih družin;
 • izvedli bomo najmanj 40 izvedb različnih izobraževanj, usposabljanja in delavnic za romske pomočnike, učitelje, socialne in druge strokovne delavce za delo z romskimi otroci;
 • v projekt bomo vključili 40 strokovnih delavcev in učiteljev iz 1-ih vrtcev oz. šol ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah v programe usposabljanj za delo z romskimi otroki;
 • izdelali bomo celovit model reševanja problemov socialne integracije romske populacije.
Posted in Aktualno, LAS ROMSKA KULTURA ZAME IN ZATE.

Dodaj odgovor