Naloge posameznega partnerja v projektu UNIP

 

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE – poslovodeči konzorcijski partner:

 • Koordinacija razvoja IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni izobraževalni načrt, e-obrazec za pripravo izvedbenega kurikula in druga e-izobraževalna dokumentacija; iz organizacij IO za 10 različnih.
 • Delovanje 10 aktivov strokovnjakov programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pripravljajo skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
 • Koordinacija oblikovanja informacijske baze za vodenje postopkov za priznavanje predhodno pridobljenega znanja za 10 izbranih programov.
 • Koordinacija pri izdelavi protokolov za različne postopke: OIN, Priznavanje, kurikuli.
 • Koordinacija pri izpeljavi 4 skupnih promocijskih aktivnosti izvajalcev izrednega poklicnega izobraževanja, socialnih partnerjev in središč ISIO za kakovostno informiranje in strokovno svetovanje za odrasle in izvedba enega promocijskega dogodka in izvedba ene promocijske aktivnosti.
 • Koordinacija in izdelava predlogov načina obveščanja javnosti v skladu z 19. členom Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Sprotne objave poteka projekta na spletni strani izvajalca projekta.
 • Organizacija zaključne konference s predstavitvijo rezultatov.
 • Evalvacija projekta.
 • Vodenje projekta.

 

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO – konzorcijski partner: 

 • Izvedba (najmanj) 4 usposabljanj, ki jih izpeljejo multiplikatorji za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih.
 • Razvoj IKT orodij: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni izobraževalni načrt, e-obrazec za pripravo izvedbenega kurikula in druga e-izobraževalna dokumentacija.
 • Koordinacija delovanja 3 aktivov strokovnjakov iz organizacij IO za 3 različne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pripravljajo skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
 • Oblikovana informacijska baza za vodenje postopkov za priznavanje predhodno pridobljenega znanja za 10 izbranih programov. Aktivna udeležba z referatom na zaključni konferenci.

 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJEkonzorcijski partner: 

 • Izvedba (najmanj) 4 usposabljanj, ki jih izpeljejo multiplikatorji za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih.
 • Koordinacija delovanja 2 aktivov strokovnjakov z organizacij IO za 2 različna programa poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pripravljajo skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
 • Izdelan predlog načina obveščanja javnosti v skladu z 19. členom Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Aktivna udeležba z referatom na zaključni konferenci.

 

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJEkonzorcijski partner: 

 • Izvedba (najmanj) 4 usposabljanj, ki jih izpeljejo multiplikatorji za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih.
 • Koordinacija delovanja 2 aktivov strokovnjakov iz organizacij IO za 2 različna programa poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pripravljajo skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
 • Sodelovati pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti izvajalcev izrednega poklicnega izobraževanja, socialnih partnerjev in središč ISIO za kakovostno informiranje in strokovno svetovanje
 • Aktivna udeležba z referatom na zaključni konferenci.

 

ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJEkonzorcijski partner:  

 • Izvedba (najmanj) 12 usposabljanj, ki jih izpeljejo multiplikatorji za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih.
 • Izdelava predlogov protokolov za različne postopke: OIN, priznavanje znanja, kurikuli, osebni izobraževalni načrt,…
 • Izdelava vsebinskega in organizacijskega načrta za izpeljavo ene promocijske aktivnosti v letu 2011 in izpeljava promocijske aktivnosti po načrtu: dnevi ljudskih univerz.
 • Sodelovanje pri pripravi programa zaključne konference skupaj s konzorcijskimi partnerji.

 

DRUŠTVO ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJIH ŠOLAH konzorcijski partner:   

 • Izvedba (najmanj) 12 usposabljanj, ki jih izpeljejo multiplikatorji za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih.
 • Koordinacija delovanja 3 aktivov strokovnjakov iz organizacij IO za 3 različna programa poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pripravljajo skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja.
 • Izdelani protokoli za različne postopke: OIN, priznavanje, kurikuli.
 • Sodelovati pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti izvajalcev izrednega poklicnega izobraževanja, socialnih partnerjev in središč ISIO za kakovostno informiranje in strokovno svetovanje za odrasle in izvedba 1 promocijske aktivnosti: posvet DOIO
 • Aktivna udeležba z referatom na zaključni konferenci. 
Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor