LIFE Kočevsko

­

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

Projektna prijava LIFE KOČEVSKO je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko ob upoštevanju ostalih dveh komponent trajnostnega razvoja. K projektu je kot vodilni partner pristopila Občina Kočevje, partnerji projekta pa so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.

Kočevsko je najbolj bogato gozdnato območje Natura 2000 v Sloveniji, vendar poleg gozdov zajema še bogat podzemni habitat z domovanjem človeške ribice kot glavnim indikatorjem čiste podzemne vode. V projektu je glavni cilj izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, triprsti detelj in belohrbti detelj), za edini par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski reki in v podzemlju za varstvo podzemnega habitatnega tipa ter človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah. V procesu izvedbe teh projektov želimo doseči tudi razvojni konsenz območja s čim širšim naborom deležnikov.

Za potrebe aktivnega varstva gozdne biodiverzitete bomo na demonstrativni način preizkusili ukrepe kot so vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem v obliki posek z in brez ograde, vpeljali mehanizem zakupov zasebnih gozdnih površin za namene vzpostavitve ekocelic za vsaj 20 let, preizkusili bomo nove metode redčenja in vzpostavitve mreže habitatnega drevja. Na nekaterih ključnih delih bomo vzpostavili tudi poseben režim na gozdnih cestah.

Za namene varstva gnezda in prehranskega habitata orla belorepca v Kočevski reki bomo vzpostavili režim obiskovanja na ribiškem rezervatu z obiskovalno infrastrukturo, opazovalnim stolpom, urejenim info-centrom in nadzornim centrom v bližnjem objektu.

Varstva podzemnega habitata se bomo najprej lotili z analizami kvalitete podzemne vode, prisotnosti človeških ribic in drugih analiz (poudarek na stanju onesnaženosti) v vnaprej izbranih jamah. V konkretnih akcijah ohranjanja bomo izvedli čiščenje vsaj dveh onesnaženih jam, ki predstavljata vodni vir, vzpostavitve nadzornega sistema in nakup zemljišč in preprečitve dostopa do jam, ki so predmet ponavljajočega onesnaževanja. S temi akcijami bomo izboljšali stanje podzemnih vodnih virov in možnosti povečanja populacije človeške ribice.

V vse aktivnosti projekta bo povabljen širši krog deležnikov iz lokalne, regijske in državne ravni, da bomo lahko zagotovili usklajene in trajne rešitve, ki bodo v sozvočju z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi vidiki razvoja Kočevskega z Obkolpjem.  Projekt LIFE Kočevsko je prvi izmed serije projektov, ki bo skušal v regijo umestiti princip »razvoja z naravo« temelječega na človeških in naravnih potencialih območja.

Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.natura2000.gov.si.

life-logonatura2000-logo

LOGO

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.life-kocevsko.eu

PARTNERJI

Novice

Zbirka učnih gradiv za učitelje naravoslovja in biologije

Objavil |12. 2. 2018|

Varstvo in ohranjanje vrst temelji na sprejemanju lokalnega prebivalstva. S projektnimi aktivnosti želimo o pomenu tarčnih vrst infomirati in ozavestiti čim širši krog lokalnega prebivalstva. Ob tem se zavedamo pomena ozaveščanja mladih, saj bodo prav

Terenski ogled izvedenih del v gozdovih revirja Planina

Objavil |30. 1. 2018|

V državnih gozdovih na območju ZGS OE Novo mesto obročkanja drogovnjakov, pomlajencev ter posameznih dreves v robnem pasu ekocelic izvaja podjetje GG Novo mesto d.d.

V četrtek, 18. januarja, smo se skupaj z vodjo krajevne enote

Obiskali so nas študenti gozdarstva

Objavil |22. 1. 2018|

V petek, 19. 1. 2018, so Kočevsko obiskali študenti z ljubljanske Biotehniške fakultete. Bodoče magistre inženirje gozdarstva smo pozdravili v prostorih območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Predstavili smo jim območje Natura 2000 Kočevsko ter

Z gozdnimi detektivi o ogroženih pticah

Objavil |17. 1. 2018|

V sodelovanju z osnovno šolo Zbora Odposlancev smo izvedli prvo izobraževalno delavnico za prvošolčke. V okviru izbirnega predmeta gozdni detektivi smo skozi igro spoznali ogrožene vrste ptic, zajete v projekt LIFE Kočevsko. Osredotočili smo se

Škoda po vetrolomu velika, projektna ekipa pričenja s sanacijo posledic

Objavil |11. 1. 2018|

Kot smo že poročali, je Kočevsko sredi decembra doletel vetrolom, ki je razkril številne strehe in zaprl prenekatere ceste, povzročil pa je tudi katastrofalno škodo v gozdovih. Poškodovani so v projekt zajeti sestoji drogovnjakov in

Zapore slepih krakov gozdnih cest znotraj mirnih con gozdnih kur

Objavil |5. 1. 2018|

Na podlagi značilnosti prostora in znanih spoznanj o divjem petelinu in gozdnem jerebu so bila v okviru projekta LIFE Kočevsko podana nekatera izhodišča za aktivno varstvo oziroma izboljšavo življenjskih razmer obeh vrst na območju Kočevske.