LIFE Kočevsko

­

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

Projektna prijava LIFE KOČEVSKO je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko ob upoštevanju ostalih dveh komponent trajnostnega razvoja. K projektu je kot vodilni partner pristopila Občina Kočevje, partnerji projekta pa so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.

Kočevsko je najbolj bogato gozdnato območje Natura 2000 v Sloveniji, vendar poleg gozdov zajema še bogat podzemni habitat z domovanjem človeške ribice kot glavnim indikatorjem čiste podzemne vode. V projektu je glavni cilj izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, triprsti detelj in belohrbti detelj), za edini par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski reki in v podzemlju za varstvo podzemnega habitatnega tipa ter človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah. V procesu izvedbe teh projektov želimo doseči tudi razvojni konsenz območja s čim širšim naborom deležnikov.

Za potrebe aktivnega varstva gozdne biodiverzitete bomo na demonstrativni način preizkusili ukrepe kot so vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem v obliki posek z in brez ograde, vpeljali mehanizem zakupov zasebnih gozdnih površin za namene vzpostavitve ekocelic za vsaj 20 let, preizkusili bomo nove metode redčenja in vzpostavitve mreže habitatnega drevja. Na nekaterih ključnih delih bomo vzpostavili tudi poseben režim na gozdnih cestah.

Za namene varstva gnezda in prehranskega habitata orla belorepca v Kočevski reki bomo vzpostavili režim obiskovanja na ribiškem rezervatu z obiskovalno infrastrukturo, opazovalnim stolpom, urejenim info-centrom in nadzornim centrom v bližnjem objektu.

Varstva podzemnega habitata se bomo najprej lotili z analizami kvalitete podzemne vode, prisotnosti človeških ribic in drugih analiz (poudarek na stanju onesnaženosti) v vnaprej izbranih jamah. V konkretnih akcijah ohranjanja bomo izvedli čiščenje vsaj dveh onesnaženih jam, ki predstavljata vodni vir, vzpostavitve nadzornega sistema in nakup zemljišč in preprečitve dostopa do jam, ki so predmet ponavljajočega onesnaževanja. S temi akcijami bomo izboljšali stanje podzemnih vodnih virov in možnosti povečanja populacije človeške ribice.

V vse aktivnosti projekta bo povabljen širši krog deležnikov iz lokalne, regijske in državne ravni, da bomo lahko zagotovili usklajene in trajne rešitve, ki bodo v sozvočju z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi vidiki razvoja Kočevskega z Obkolpjem.  Projekt LIFE Kočevsko je prvi izmed serije projektov, ki bo skušal v regijo umestiti princip »razvoja z naravo« temelječega na človeških in naravnih potencialih območja.

Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.natura2000.gov.si.

life-logonatura2000-logo

LOGO

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.life-kocevsko.eu

PARTNERJI

Novice

Usposabljanje iz interpretacije narave in gozdne pedagogike na Orlovi učni poti

Objavil |10. 5. 2018|

Začetek maja smo v okviru projekta LIFE namenili usposabljanju iz interpretacije narave in gozdne pedagogike. To je bila že druga izvedba usposabljanja, tokrat namenjena turističnim in strokovnim delavcem.

Dvodnevno druženje je potekalo 4. in 5. maja

Učenci osnovnih šol spoznavajo orla belorepca

Objavil |4. 5. 2018|

V mesecu aprilu smo pričeli z izvedbo naravoslovnih dni v sodelovanju z osnovnimi šolami. Nekaj utrinkov dogajanja si lahko ogledate spodnji v galeriji.

Orla belorepca in ostale tarčne vrste projekta so spoznavali učenci OŠ Ljubo Šercer

Izvajanje monitoringa belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko

Objavil |25. 4. 2018|

V sklopu projektne akcije D1, projekta LIFE Kočevsko, na ZGS izvajamo ponovitev evidentiranja stanja (monitoring) tarčnih vrst – belohrbtega in triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko. S popisom obeh tarčnih vrst smo zaposleni na

Sanacijska dela na Orlovi poti zaključena

Objavil |20. 4. 2018|

V decembru je vetrolom močno prizadel gozdove Kočevske, pri tem tudi Orlovo pot v Kočevski Reki. V aprilu so bila končana sanacijska dela na Orlovi poti, tako da je sedaj zopet prehodna in varna za

Izobraževalna delavnica o človeški ribici in ekosistemih

Objavil |11. 4. 2018|

V torek, 27. 3. 2018, smo pri pouku naravoslovja izvedli izobraževalno delavnico za učence 7. razreda OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica. Osrednja tema delavnice sta bila ekosistema gozd in kraška jama. Predstavili smo značilnosti posameznega

Gradiva iz gozdne pedagogike za učitelje in pedagoške delavce

Objavil |28. 3. 2018|

Za učitelje OŠ in druge pedagoške delavce smo pripravili gradiva iz gozdne pedagogike in interpretacije narave. Učna gradiva so namenjena doživljanju narave na Orlovi poti in temeljijo na izkustvenem učenju. Do “gozdno učnega načrta” lahko