LIFE Kočevsko

­

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

Projektna prijava LIFE KOČEVSKO je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko ob upoštevanju ostalih dveh komponent trajnostnega razvoja. K projektu je kot vodilni partner pristopila Občina Kočevje, partnerji projekta pa so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.

Kočevsko je najbolj bogato gozdnato območje Natura 2000 v Sloveniji, vendar poleg gozdov zajema še bogat podzemni habitat z domovanjem človeške ribice kot glavnim indikatorjem čiste podzemne vode. V projektu je glavni cilj izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, triprsti detelj in belohrbti detelj), za edini par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski reki in v podzemlju za varstvo podzemnega habitatnega tipa ter človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah. V procesu izvedbe teh projektov želimo doseči tudi razvojni konsenz območja s čim širšim naborom deležnikov.

Za potrebe aktivnega varstva gozdne biodiverzitete bomo na demonstrativni način preizkusili ukrepe kot so vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem v obliki posek z in brez ograde, vpeljali mehanizem zakupov zasebnih gozdnih površin za namene vzpostavitve ekocelic za vsaj 20 let, preizkusili bomo nove metode redčenja in vzpostavitve mreže habitatnega drevja. Na nekaterih ključnih delih bomo vzpostavili tudi poseben režim na gozdnih cestah.

Za namene varstva gnezda in prehranskega habitata orla belorepca v Kočevski reki bomo vzpostavili režim obiskovanja na ribiškem rezervatu z obiskovalno infrastrukturo, opazovalnim stolpom, urejenim info-centrom in nadzornim centrom v bližnjem objektu.

Varstva podzemnega habitata se bomo najprej lotili z analizami kvalitete podzemne vode, prisotnosti človeških ribic in drugih analiz (poudarek na stanju onesnaženosti) v vnaprej izbranih jamah. V konkretnih akcijah ohranjanja bomo izvedli čiščenje vsaj dveh onesnaženih jam, ki predstavljata vodni vir, vzpostavitve nadzornega sistema in nakup zemljišč in preprečitve dostopa do jam, ki so predmet ponavljajočega onesnaževanja. S temi akcijami bomo izboljšali stanje podzemnih vodnih virov in možnosti povečanja populacije človeške ribice.

V vse aktivnosti projekta bo povabljen širši krog deležnikov iz lokalne, regijske in državne ravni, da bomo lahko zagotovili usklajene in trajne rešitve, ki bodo v sozvočju z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi vidiki razvoja Kočevskega z Obkolpjem.  Projekt LIFE Kočevsko je prvi izmed serije projektov, ki bo skušal v regijo umestiti princip »razvoja z naravo« temelječega na človeških in naravnih potencialih območja.

Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.natura2000.gov.si.

life-logonatura2000-logo

LOGO

INFORMACIJE

Maja Rupnik
tel: +386 (0)1 89 38 273
mail: maja.rupnik@lu-kocevje.si

SPLETNA STRAN

www.life-kocevsko.eu

PARTNERJI

Novice

Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih

Objavil |1. 9. 2017|

Projekt LIFE Kočevsko se osredotoča na varstvo več tarčnih vrst, ki živijo na območju Natura 2000 Kočevsko. Ena najbolj karizmatičnih je gotovo orel belorepec. Z namenom ohranjanja in izboljšanja razmer za gnezdeči par, ki je

Pragozd Kopa v GGE Črmošnjice

Objavil |31. 8. 2017|

Ohranjanje narave ter povečevanje deleža odmrle lesne mase v gozdu sta vsekakor osnovna cilja izločanja novih območij gozda prepuščenih naravnemu razvoju.

V sklopu projekta LIFE Kočevsko, natančneje projektne akcije C2 – Izboljšanje stanja in populacije triprstega

Sodelovanje na posvetu in terenski delavnici na Pohorju

Objavil |25. 6. 2017|

Na Pohorju sta 21. in 22. junija 2017 potekala posvet in terenska delavnica z naslovom »Problematika vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju«. Na povabilo organizatorjev, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), OE Slovenj Gradec, smo

Zaključek »pripravljalnih del« – označitve vseh načrtovanih ukrepov v državnih gozdovih na območju Natura 2000 Kočevsko

Objavil |23. 6. 2017|

Z junijem 2017 smo na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS OE Kočevje, Novo mesto, Postojna) zaključili s prenosom načrtovanih ukrepov v gozdove območja Natura 2000 Kočevsko. V okviru C2 akcije smo načrtovali obročkanje drogovnjakov ter

Odkazilo drogovnjakov in pomlajencev na Rogu

Objavil |5. 6. 2017|

Petino načrtovanih konkretnih naravovarstvenih ukrepov za ciljne vrste projekta LIFE Kočevsko smo umestili v državne gozdove na vzhodni strani območja Natura 2000 Kočevsko. V mesecih april in maj so sodelavci ZGS OE Novo mesto skrbno

Pokukali smo v življenjski prostor ogroženih roških detlov na Kopi

Objavil |30. 5. 2017|

V sklopu dogodkov Poletje v Kočevskem rogu  2017 smo v soboto, 13. maja, izvedli predstavitev projekta LIFE Kočevsko. Tokrat smo za predstavite problematike ohranjanja ogroženih vrst detlov izbrali pragozd Kopa, kjer občasno še gnezdi par belohrbtih detlov.