LAS ROMSKA KULTURA ZATE IN ZAME

Romska kultura zame in zate je projekt, kjer Ljudska univerza Kočevje kot partner v projektu izvaja vsebinske aktivnosti in povezuje romsko populacijo z večinskim prebivalstvom v okolju. Vodilni partner v projektu je Občina Kočevje.

Cilji operacije: Cilj projekta je osveščati romsko populacijo o pomenu vključevanja v širšo lokalno skupnost z ohranjanjem lastne kulture, hkrati pa s spoznavanjem kulture Romske skupnosti na območju LAS premagovati predsodke in stereotipe ter zvišati razumevanje romske kulture, ki pogojujejo njihovo vedenje, pri večinskem prebivalstvu. Slednjemu bo namenjena tudi večja prireditev ob dnevu Romov aprila 2021. Z izvajanjem delavnic plesa in športa bi Rome podučili o pomenu gibanja in zdrave prehrane. V Romskih naseljih se pojavlja tudi težava z odpadki, predvsem zbiranjem in ločevanjem, zato se bodo v dva Romska naselja namestili kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov.

Aktivnosti projekta: V okviru projekta se izvajajo tečaji šivanja za romske ženske, plesni tečaji za mlajše in nekoliko starejše Rominje, produkt obeh dejavnosti pa bo organizirana prireditev na odru mestne ploščadi. Za moško populacijo Romov organiziramo treninge skupinskega športa in predavanja o zdravem načinu življenja. Z delavnicami o nenasilni komunikaciji in mediaciji med Romi in večinskim prebivalstvom se prispeva k premagovanju stereotipov in konfliktnih situacij.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Izvedeni osnovni in napredni tečaj šivanja,
  • delavnice plesa,
  • športni treningi za romsko populacijo in predavanja o zdravem načinu življenja,
  • delavnice o nenasilni komunikaciji in mediaciji med Romi in večinskim prebivalstvom,
  • izvedeni 2 večji prireditvi s predstavitvijo romske kulture in glasbe
  • prispevki na TV Kočevje.

Ciljne skupine:

  • Romska populacija (predvsem ženske in mlajši moški),
  • Lokalno prebivalstvo

Trajanje operacije: september 2020 do oktober 2022

Vrednost projekta: Celotna vrednost projekta znaša 110.158 evrov, od tega je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinancirano 78.727,13 evrov.

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

INFORMACIJE

Andreja Vlašič Bižal
tel: +386 (0)51 433 565
mail: andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si

LOGO

PARTNERJI

Okusi Evrope

S tem dogodkom se je tudi uradno zaključil projekt Romska kultura zame in zate, ki je več kot eno leto združeval Rome na Kočevskem. Okusi

Read More »

O projektu UVRVI II

Namen projekta je preučiti posledice izključenosti iz procesov vzgoje in izobraževanja za pripadnike romske manjšine v Sloveniji, omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in

Read More »

Prehrana in gibanje, 20.7.2021

Andrej Pešec, 18. 4. 2022

Dan Romov, 8. 4. 2022

Nov oder, Lili Štefanič, 21.6.2021

Okusi Evrope