Gnezdenje triprstega detla Picoides tridactylus

Pri popisu izhodiščnega stanja populacije triprstega detla v letu 2015 (Akcija A2) v okviru projekta LIFE Kočevsko smo našli dve zasedeni gnezdilni dupli te vrste. Enega je našel Stanko D. Pelc na Stojni, drugega pa M. Perušek na Veliki gori. Obe drevesi z gnezdilnimi dupli sta rasli malo nad 900 metri nadmorske višine v ekocelicah z visoko zalogo odmrlega drevja iglavcev. V obeh ekocelicah smo s polno premerbo izmerili količino odmrle lesne mase iglavcev in jo razvrstili v sedem razredov, glede na stopnjo razpadlosti. Na Stojni je bilo v okolici gnezdilnih dupel v povprečju 55 m3/ha odmrle lesne mase od tega 16,3 m3/ha odmrlih iglavcev v 2. in 3. stopnji razpadanja. V Veliki gori pa 138 m3/ha odmrle lesne mase od tega 55,8 m3/ha odmrlih iglavcev v 2. in 3. stopnji razpadanja. Med odmrlimi drevesi je daleč prevladovala jelka, smreke je bilo zelo malo. Obe gnezdilni dupli sta bili v smreki, na Stojni v še živi in na Veliki gori v odmrli smreki brez lubja.

Na Veliki gori smo en teden s fotopastjo spremljali dogajanje ob gnezdilnem duplu. Mladiče sta starša krmila celih 15 ur dnevno, v gnezdilno duplo pa sta se v povprečju vračala na vsakih 5 minut. V povprečju sta prinesla mladičem hrano 178 krat na dan. Gnezdo je čistil samec, le zadnje tri dni pred izletom mladičev je prenehal. Krmila sta jih predvsem z ličinkami lubadarjev, beljavarjev, z mravljami, pajki in drugimi vrstami ličink ter drugih razvojnih oblik nevretenčarjev.

Novico pripravili: Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.