ET-struct: Prispevek o projektu Et-struct v Katalogu izobraževalne ponudbe LU Kočevje 2012/13

Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj

ET-struct
EconomicEducational Territorial-Structure

… povezovanje izobraževalnih sistemov z regionalnim gospodarstvom za regionalno rast in stabilnost …

Transnacionalni projekt ET-struct združuje 16 partnerjev iz Srednje Evrope s področja izobraževanja in usposabljanja ter gospodarstva. Slovenijo zastopamo trije partnerji, in sicer Ljudska univerza Kočevje in Razvojno izobraževalni center Novo mesto za JV Slovenijo ter BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj za Gorenjsko regijo. Program Srednja Evropa je podprl cilje projekta ET-struct, ki so usmerjeni v regionalno rast in stabilnost. Regionalna gospodarstva morajo znati napovedati in se odzvati na spreminjajoče se gospodarske razmere ter poskrbeti za izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacijo delovne sile, saj bodo le tako posamezne regije uspešno pripravljene na prihodnje izzive. Glavne aktivnosti projekta ET-struct ponujajo le eno od možnosti, kako se spoprijeti s spremembami in oblikovati uspešne rešitve:

  • Analiza stanja v gospodarstvu in izobraževanju posamezne regije (WP3): Partnerji projekta smo pripravili podrobne regionalne analize, ki vsebujejo podrobne posnetke stanja na področju gospodarstva/trga dela in izobraževalne ponudbe/povpraševanja. S pomočjo odgovorov na vprašalnike, zbranih pri podjetij ter nekdanjih uporabnikih različnih izobraževalnih programov, smo poskušali identificirati manjkajoče spretnosti in znanja, ki jih dandanes potrebujejo posamezniki za uspešno vključitev na trg delovne sile. Na podlagi analize je partnerstvo določilo vsebine za razvoj izobraževalnih programov.
  • Razvoj izobraževalnih programov, namenjenih izobraževanju, usposabljanju in prekvalifikaciji ter evalvacija pripravljenih gradiv (WP4, WP5): Aktivnosti partnerstva so bile usmerjene v razvoj učnih vsebin, delno v obliki spletnega učenja (samostojno učenje, gradivo prosto dostopno na internetu: http://et-learntrain.eu/)) in delno kot klasično učenje (v učilnici s predavateljem). Prvi sklop t.i. transnacionalnih učnih modulov, pripravljenih v angleškem jeziku, nagovarja mlade podjetnike in ponuja vsebine s področja podjetništva (ustanovitev podjetja, podjetniška ideja, organizacija podjetja, oglaševanje in finančni načrt) ter nekaj modulov, vezanih na določen sektor (obnovljivi viri energije, zdravstvo in oskrba, agroživilski proizvodi, turizem). Drugi sklop regionalnih učnih modulov smo razvili partnerji v nacionalnih jezikih in tako zajemajo regijsko obarvane teme. Vse navedene učne vsebine so brezplačne, zbrane na učni platformi (ET-LearnTrain), do katere je prosti dostop na spletni strani projekta ET-struct (http://et-learntrain.eu/). Pomembni del aktivnosti pri razvoju izobraževalnih vsebin je bila sama vzpostavitev omenjene platforme, katere potek nastajanja je podrobno opisan v priročniku ET-Academy, prav tako dostopen na spletni strani projekta ET-struct (www.etstruct.eu). Na Ljudski univerzi Kočevje smo pripravili dve pilotni izvedbi regionalnega modula »Socialno podjetništvo« in privabili skupaj 20 udeležencev, ki so zelo pozitivno ocenili tako spletni del pripravljenih vsebin, kot tudi delavnici, ki smo ju izvedli v prostorih našega zavoda.  Na podlagi evalvacij pripravljenih učnih modulov (ET-LearnTrain) in spremljevalnega gradiva (priročnik ET-Academy, ET-Management), izpolnjenih s strani uporabnikov, smo sledili željam odgovorov in poskušali pripraviti »uporabniku prijazno gradivo«.
  • Sodelovanje in povezovanje ključnih lokalnih/regionalnih akterjev (WP6):V okviru projekta smo združili izkušnje, znanja in ideje 16 partnerjev Osrednje Evrope. Vsaka regija je k sodelovanju povabila izobraževalne institucije, predstavnike različnih gospodarskih panog in ne nazadnje lokalnih oblasti. Povezovanja in sodelovanja so ključna ne le na lokalni, regijski ali državni ravni, temveč tudi izven meja, saj ekonomske spremembe ne poznajo meja.Kljub temu da je nemogoče napovedati (globalne) gospodarske spremembe, imamo z razvojem človeških virov veliko, če ne celo največ možnosti, da se nastalim spremembam nadvse uspešno odzovemo in prilagodimo v najkrajšem možnem času. Vlaganje v človeške vire, v razvoj izobraževalnih programov, ki bodo kreirani v skladu s potrebami lokalnega/regionalnega gospodarstva in razvojne vizije regije, je prava rešitev. Kajti le ekonomska varnost posameznika lahko zagotovi rast in stabilnost lokalne skupnosti, regije, države in širše celotne Evrope.
Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor