Delavnice za revirne gozdarje za boljše umeščanje ukrepov

Za čim boljše umeščanje naravovarstvenih ukrepov v gozd s ciljem izboljšanja stanja populacij ciljnih vrst ptic smo v zadnjem mesecu na Zavodu za gozdove (OE Kočevje in OE Novo mesto) organizirali kar 6 delavnih sestankov. Predstavniki projektne skupine LIFE Kočevsko smo obiskali 8 krajevnih enot (KE Travna gora, KE Ribnica, KE Rog, KE Pugled, KE Kočevska Reka – vse na ZGS OE Kočevje ter KE Straža-Podturn, KE Semič-Metlika in KE Črnomelj – ZGS OE Novo mesto), kjer smo 50 zaposlenim revirnim gozdarjem, vodjem krajevnih enot ter posameznim vodjem odsekov območne enote Kočevje in Novo mesto podrobno predstavili predvidene ukrepe v gozdu, zbrali njihove predloge, morebitne pomisleke glede izvedljivosti ter oblikovali natančna navodila za delo revirnih gozdarjev v sklopu priprav za izvedbo konkretnih del na terenu.

Zbrani predlogi so sestavni del izvedbenih načrtov za izvajanje konkretnih akcij na terenu (C akcij), ki se bodo vključili v obstoječe sisteme sektorskega načrtovanja, del predvidenih ukrepov pa bo izveden v času trajanja projekta LIFE Kočevsko. Ravno izvedba konkretnih naravovarstvenih ukrepov za ciljne vrste v gozdu ter uvajanje posameznih »novitet« v okviru prej opisanih ukrepov so osnova in obenem največja dodana vrednost projekta LIFE Kočevsko, ki je tudi zato projekt demonstracijske narave. Revirni gozdarji so najboljši poznavalci gozdnega prostora z vsemi lokalnimi posebnostmi, zato je njihovo znanje tako pri detajlnem umeščanju ukrepov v prostor kot tudi pri strokovni izvedbi le teh neprecenljivo.

Fotografije: ZGS

Delavnice za revirnimi gozdarji za boljše umeščanje ukrepov, foto: ZGS

Delavnice za revirnimi gozdarji za boljše umeščanje ukrepov, foto: ZGS

Posted in Aktualno, LIFE Kočevsko.