Cilji projekta/Ciljevi projekta

Splošni čezmejni cilji

Cilj zastavljenih aktivnosti, ki jih bomo izvedli v okviru projekta, je povečanje zavesti o potrebi po ohranjanju dragocene biološke raznolikosti za prihodnje generacije in varstvu okolja v regiji, bogati z gozdnimi in vodnimi viri ter živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki se razprostira na širšem obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško. Z izobraževalnimi aktivnostmi želimo razrešiti problem pomanjkanja okoljske zavesti lokalnega prebivalstva do naravnega bogastva in bogate biološke raznolikosti.

S pomočjo dveh Učilnic narave, ki ju bomo umestili v Kočevju na Slovenski strani in v Nacionalnem parku Risnjak na Hrvaškem, želimo povečati ozaveščenost javnosti o naravnih in kulturnih virih v tej čezmejni regiji. V učilnici bomo postavili različne didaktične pripomočke in trojezične informativne table, s pomočjo katerih bomo predvsem mlajšim generacijam, pa tudi drugim obiskovalcem, omogočili spoznavanje nekaterih naravnih zakonitosti, živalskih in rastlinskih vrst ter pomen njihovega ohranjanja tako za sedanje prebivalce tega območja kot njihove potomce. V projektu bomo izvedli dve pilotni delavnici, ki bosta namenjeni osnovnošolcem iz slovenskih in hrvaških šol. Slovenski učenci bodo obiskali hrvaško Učilnico narave, hrvaški pa slovensko. Na ta način bomo otrokom omogočili, da spoznajo ne le naravne značilnosti sosednje države, pač pa tudi njene kulturne običaje in jezik. Z boljšim poznavanjem rastlinskega in živalskega sveta v gozdu bomo krepili spoštovanje prebivalcev in obiskovalcev do vrednot gozdov na obmejnem področju Slovenije in Hrvaške, ki ju razmejuje reka Kolpa ter njihovo vključevanje v vsakdanje življenje, izboljšanje življenjskih okoliščin prebivalstva in krepitev lokalne identitete.

Z vzpostavitvijo Medvedje poti – poučno-rekreacijsko-didaktične krožne poti o medvedu in vegetaciji ob njej, ki bo potekala s slovenske in hrvaške strani do reke Kolpe, želimo razrešiti negativno naravnanost ljudi do medveda, kar se odraža v zahtevah po povečanem odstrelu in odkritih grožnjah o »prevzemu upravljanja z medvedom v lastne roke« . Rjavi medved je na obravnavanem področju ena od vrst, ki jo je najteže upravljati, zaradi izjemno prilagodljivega vedenja, veličastne velikosti, splošne karizme in potencialne nevarnosti za človeka in njegovo imetje, zato bomo s projektom poskušali ozaveščati prebivalstvo v smislu strpnosti in uspešnega sobivanja.

Poznavanje in obvladovanje dejavnikov, ki sprožajo navajanje (habitacijo) rjavega medveda na človeka in konflikte med vrstama, je nedvoumno ključnega pomena za dolgoročno ohranitev medveda tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, zato bomo s projektom ozaveščali in izobraževali prebivalstvo obeh pokrajin in širše o načinu življenja medvedov ter pravilnem obnašanju in ravnanju z gospodinjskimi odpadki in hrano na območju medveda. S spremljanjem medveda ( GPS telemetrija) in preko kamere, ki jo bomo postavili ob krmišču bomo zbrali podatke, ki nam bodo omogočili natančen vpogled v njihovo rabo prostora, več bomo zvedeli o dnevnih in sezonskih premikih ter velikosti življenjskega prostora posameznega medveda.

 

Specifični čezmejni cilji

Pričakujemo, da bodo rezultati projekta pripomogli k dvigu ravni in kakovosti upravljanja z območji, ki so prekrita z gozdovi, k dvigu ozaveščenosti lokalne in širše javnosti o pomenu in ohranjanju naravnih in kulturnih virov v čezmejni regiji, k promociji teh območij ter k dvigu življenjskega standarda lokalnega prebivalstva. Največja vrednota in hkrati izziv projekta je sodelovanje partnerskih inštitucij in zunanjih sodelavcev z obeh strani meje, vključenih v projekt preko izmenjave znanja, izkušenj in inovativnih idej. S projektom bomo pridobili pomembna osnovna biološka in sociološka spoznanja o rjavem medvedu in s tem prispevali k strpnejšem bivanju prebivalstva z rjavim medvedom, s čimer bomo pripomogli tudi k ohranitvi te karizmatične zveri.

 

Opći prekogranični ciljevi

Cilj planiranih aktivnosti, koje čemo provesti u okviru projekta, je povećanje svijesti o potrebi po očuvanja dragocjene biološke raznolikosti za buduće naraštaje i zaštiti okoliša u regiji, bogatoj šumama, vodama te životinjskim biljnim vrstama, koja se rasprostire na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske. Sa obrazovnim aktivnostima želimo rješavati problem nedostatka ekološke svijesti lokalnog stanovišta do prirodnih bogatstva i bogate biološke raznolikosti.

S pomoću dvije Škole u prirodi, koje ćemo smjestiti u Kočevju u Sloveniji i u Nacionalnom parku Risnjak u Hrvatskoj, želimo povećati osviještenost javnosti o prirodnim i kulturnim bogatstvima u ovoj prekograničnoj regiji. U školama ćemo postaviti različita didaktička pomagala i trojezične informativne panoe, pomoću kojih ćemo naročito mlađim generacijama, pa i drugim posjetiteljima, omogućiti upoznavanje nekih prirodnih zakonitosti, životinjskih i biljnih vrsta te značajnost njihovog očuvanja za sadašnje stanovnike i njihove potomke.

Izvest ćemo dvije pilotne radionice namijenjene slovenskim i hrvatskim osnovnoškolcima. Slovenski učenici će posjetiti Školu u prirodi u Hrvatskoj a hrvatski učenici slovensku. Na taj način djeci ćemo omogućiti da upoznaju ne samo prirodne znamenitosti susjedne države nego i njezin jezik i kulturu. Sa boljim poznavanjem biljnog i životinjskog svijeta u šumi jačat ćemo poštovanje stanovnika i posjetitelja prema vrijednostima šuma u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, koje razgraničuje rijeka Kupa, kao i njihovo uključivanje u svakodnevni život, poboljšanje životnih okolnosti stanovništva i jačanje lokalnog identiteta.

S uspostavljanjem Medvjeđe staze – poučno-rekreacijsko-didaktičke kružne staze o medvjedu i vegetaciji uz nju, koja će voditi sa slovenske i hrvatske strane do rijeke Kupe, želimo razriješiti negativni stav čovjeka prema medvjedu, koji se izražava kroz zahtjeve o većem izlovu i otvorenim prijetnjama o „uzimanju upravljanja u svoje ruke”. Smeđi medvjed je na projektnom području jedna od vrsta kojom je najteže upravljati, zbog izvanredne prilagodljivosti, veličine, opće karizme i potencijalne prijetnje za čovjeka i njegovu imovinu. Zbog toga ćemo u projektu pokušati osvještavati stanovništvo u smislu tolerantnosti i uspješnog suživota.

Poznavanje i savladavanje činitelja, koji prouzrokuju navikavanje (habitaciju) smeđeg medvjeda na čovjeka i konflikte između dvije vrste, bez sumnje je od bitnog značenja za dugoročno očuvanje medvjeda u Sloveniji i u Hrvatskoj, zbog toga ćemo u projektu osvještavati i obrazovati stanovništvo obje pokrajine i šire o načinu života medvjeda te pravilnom ponašanju i rukovanju kućanskim otpadom i hranom na područjima staništa medvjeda. Praćenjem medvjeda pomoću GPS telemetrije i kamere, koju ćemo postaviti na krmištu, sakupit ćemo podatke koji će nam omogućiti uvid u njegovu upotrebu prostora, više ćemo saznati o njegovom dnevnom i sezonskom kretanju te o veličini životnog prostora pojedinačnog medvjeda.

Posebni prekogranični ciljevi

Očekujemo da će rezultati projekta pripomoći porastu razine i kvalitete upravljanja područjima prekrivenim šumama, povećanju osviještenosti lokalne i šire javnosti o značajnosti i potrebi očuvanja prirodnih i kulturnih resursa u prekograničnoj regiji, promociji tih područja te povećanju životnog standarda lokalnog stanovništva. Najveća vrijednost a istovremeno i izazov projekta je sudjelovanje partnerskih institucija i vanjskih suradnika s obje strane granice, uključenih u projekt preko iskustva i inovativnih ideja. S projektom ćemo pridobiti značajne osnovne biološke i sociološke spoznaje o smeđem medvjedu i time doprinijeti tolerantnijem suživotu stanovništva sa medvjedom, čime ćemo pripomoći i očuvanju te karizmatične zvijeri.

Posted in Aktualno.

Dodaj odgovor