Srednja šola za odrasle

Vpisi v izobraževalne programe Ljudske univerze Kočevje potekajo v mesecu oktobru.

Šolanje je prilagojeno odraslim udeležencem v skladu z zakonskimi podlagami in andragoškimi načeli, zato traja eno do tri leta, odvisno od programa, v katerega ste vpisani. Znanje, ki ga udeleženci pridobijo na predavanjih, lahko utrjujejo samostojno v Središču za samostojno učenje.

V šolskem letu 2021/22 Ljudska univerza Kočevje vpisuje v naslednje izobraževalne programe:

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Osnovna šola za odrasle

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Bolničar-negovalec (SPI)

Gastronomske in hotelske storitve (SPI)

POKLICNI TEČAJ (PT)

Gastronomija in turizem (PI)

Ob vpisu v izobraževalne programe je potrebno predložiti:

 • osebni dokument (EMŠO, davčno številko),
 • fotografijo za indeks,
 • izpisek iz rojstne matične knjige oz. poročni list,
 • javnoveljavne listine (spričevala predhodnega izobraževanja),
 • listine o neformalno prisobljenih znanjih (tečaji, seminarji,certifikati NPK…),
 • zdravniško potrdilo za nekatere izobraževalne programe.

Vpisni pogoji
V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo vsi, ki imajo uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišejo vsi, ki imajo dokončane vsaj štiri letnike kateregakoli programa srednjega strokovnega izobraževanja oziroma dveletni program poklicno tehniškega izobraževanja.
V poklicni tečaj se lahko vpišejo vsi, ki imajo uspešno zaključeno srednje strokovno izobraževanje ustrezne smeri.
Dodatni pogoj za vpis v izobraževalna programa Bolničar-negovalec (SPI)  in Gastronomske in hotelske storitve (SPI) je zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi, da ni zdravstvenih ovir za vključitev.

Potek izobraževanja

Organizirana predavanja potekajo po oddelkih oziroma skupinah do štirikrat na teden v popoldanskem času (od 16.00 do 18.15 ure) ali v večernem času (od 18.30 do 21.00 ure). Predavanja so organizirana po predmetniku in potekajo istočasno iz dveh različnih predmetov. Po zaključku predavanj se opravlja preizkus znanja (pisni ali/in ustni), datum je določen z letnim delovnim načrtom zavoda. V kolikor se udeleženci izobraževanja odraslih ne udeležijo ali so neuspešni, imajo možnost opravljanja preizkusa znanja vsak mesec, in sicer v izpitnem roku, ki ga ima določenega posamezni predavatelj (mesečna preglednica izpitnih rokov). Prijava na preizkus znanja je obvezna, in sicer 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Obvezna delovna praksa

Delovna praksa je obvezna in je organizirana s strani Ljudske univerze Kočevje. Udeleženec izobraževanja odraslih je dolžan voditi dnevnik.

Literatura

Ustrezno učno gradivo pri posameznem predmetu je predpisano in ga predavatelj udeležencem predstavi ob pričetku predavanj.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega pa mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit ali poklicno maturo.

Šolnina

Šolnina se plačuje v zaporednih mesečnih obrokih direktne bremenitve SEPA (shema SDD) na podlagi obrazca »Soglasje za SEPA direktno bremenitev«, ki ga udeleženec/udeleženka izpolni in podpiše ob vpisu in podpisu pogodbe.
Šolnina za udeležence, katerim je plačnik izobraževanja Zavod RS za zaposlovanje vključuje stroške organizacije in izvedbe predavanj, obveščanja in individualnega svetovanja ter stroške prvega opravljanja izpitov. V šolnino niso všteti stroški tečajev in literature.
Šolnina za samoplačnike pa vključuje stroške organizacije in izvedbe predavanj, obveščanja in individualnega svetovanja, ne vključuje pa stroškov tečajev, izpitov in literature.

INFORMACIJE

Melita Oražem
tel: +386 (0)1 89 38 272, +386 (0)51 414 706
mail: melita.orazem@lu-kocevje.si

PRIJAVA

Več informacij glede vpisa lahko pridobite osebno na upravi OE Ljudska univerza Kočevje v času uradnih ur, ali po telefonu (01) 89 38 270 ali 051 414 706 ali po e- pošti info@lu-kocevje.si.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

PRILOGE

Načini in prednosti izobraževanja pri nas
Hišni red
Pravila ocenjevanja v srednješolskih programih
RAZPISI 2021/2022

POVEZAVE

Poklicna matura
Zaključni izpit

Posted in Aktualno, Pridobitev izobrazbe.